Apunts sobre els orígens de l’obra de pauma. Les Venus paleolítiques.


Les cèlebres estatuetes paleolítiques, també anomenades «Venus paleolítiques» es consideren avui testimonis indirectes del valor de la tecnologia de la fibra. Les raons són de recorregut empíric. Els adorns corporals com xarxes per al cabell, cinturons, faldons, braçalets o collarets que llueixen les petites talles, representen evidències molt clares d'estris teixits amb fibres vegetals, tal com ha afirmat la respectada arqueòloga Olga Soffer, del Departament d'Antropologia de la Universitat d'Illinois. Una observació inqüestionable que han corroborat autoritats com James Adovasio i DC Hyland del Mercyhurst Archaeological Institute de Pennsylvania.

L'exquisit detall amb què estan esculpides les decoracions d'algunes estatuetes testifica, segons aquests autors, que les habilitats de teixir i trenar fibres així com els productes finals resultants es tenien en una alta estima pels seus entorns. El valor assignat era prou significatiu com perquè en molts llocs d'Euràsia els estris teixits o trenats es transformessin en fets culturals transcendents a gravar-sobre pedra, ivori o os.

Olga Soffer
En aquest sentit, Olga Soffer denuncia que a la literatura tradicional sobre el Paleolític Superior s'ha prestat molt poca atenció als assumptes relacionats amb el gènere i les seves «oficis» o dedicacions, gairebé sense tenir en compte que l'ús de fibres vegetals per teixir els ornaments exhibits per algunes «Venus» estava associat a una categoria social de dones, que probablement, tenien prestigi in situ i ostentaven poder. A més, sosté aquesta experta, és molt factible que les portadores d'aquests adorns fossin també les inventores, productores i finalment usuàries d'aquesta important indústria.

Les nostres científiques expertes en aquests supòsits d'allò material en aquestes èpoques, fan èmfasi que les dades disponibles semblen indicar cada vegada amb més claredat que van ser les dones les que van teixir tèxtils i van trenar cistelles en els temps del Paleolític Superior. I aquesta afirmació, com apuntem més amunt, no només es basa en el registre arqueològic, sinó també en el etnogràfic.

Pel que fa a l'etnografia es refereix, ja el 1991 Elizabeth Barber ressaltava que són nombrosos els estudis que han posat de manifest l'estreta associació existent entre les dones i el món de les plantes en les societats de tecnologia simple (és a dir, pobles caçadors -recolectores), on els tèxtils i la cistelleria es produeixen per satisfer les necessitats domèstiques i les comunals.
Per la seva banda, el 2005, l'arqueòloga Linda Owen també subratllava que els estudis etnogràfics documenten clarament no només l'estreta associació entre les dones i la recol·lecció de les plantes amb fins alimentaris i medicinals, sinó que a més aquesta associació s'estén a la transformació de els productes vegetals en estructures més complexes mitjançant el teixit i el trenat. Avui a això se li diu «aprofitament integral», mai «temps marginal de tasques sense fins útils».

Cal tenir en compte, però, que assignar amb certesa una tecnologia particular a qualsevol grup social concret d'individus és un repte difícil. I això és especialment així a mesura que ens retardem més enrere en el temps. «A l'estar separats al voltant de 25.000 anys de les primeres documentacions sobre els qui teixien en la prehistòria europea, dotar la tecnologia tèxtil de gènere s'ha de fer, en el millor dels casos, amb gran prudència», ha destacat Soffer.

El que s'ha exposat, per tant, no pretén suggerir que els homes no juguessin cap paper en les tecnologies basades en fibres vegetals. De fet, hi ha nombroses dades que demostren que algunes categories d'estris, com ara cert tipus de calçat i algunes classes de xarxes, són sovint fetes per homes. Però així mateix sembla cert que aquestes produccions masculines són l'excepció i no la norma.En qualsevol cas, hem de tenir present que si les dones i els homes van exercir tasques diferents o complementàries en el passat, això no té perquè implicar que unes tasques, a ulls i enteniment del nostre temps, fossin socialment més valorades que altres ni, molt menys , conduir necessàriament a la subordinació d'un col·lectiu enfront d'un altre.

Quan aquests detalls tèxtils passen a formar part de la indumentària humana, es converteixen en un nou llenguatge, L'ús de faldilles es creu que va servir com un anunci de la capacitat de la dona per tenir fills. Des del principi, la Sra. Barber (1) afirma que  la roba "ja s'estava convertint en el següent idioma de la raça humana després de la parla, únic en la seva capacitat per transmetre informació important (si és simple).....La núvia vesteix de blanc. La roba fa a l'home. Les disfresses populars estan decorades amb dissenys i colors simbòlics per promoure la vida, la prosperitat i la seguretat. Ara tenim missatges en samarretes".
Més envant, La mitologia grega associa la creació de vida i el filar, fer fil. Com explica la Sra. Barber: "Les dones creen fil, d'alguna manera ho treuen del no-res, de la mateixa manera que produeixen nadons del no-res. La mateixa imatge està latent en el nostre propi cicle de vida. Significa" extreure, estirar molt".

Tal volta ens hem allunyat una mica de les senalletes de llata. Hi tornarem.  Encara me resta per descriure la troballa, l'any 2015 d'una eina fer fer corda a la cova de Hohle Fels en la Jura de Suabia (sudoest d'Alemanya)  datada amb una antiguetat de 40.000 anys: