Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran


1997: DE REESTRUCTURACIONS, REVISTES, DEBATS I  MOLTA FESTA

 Transcripció: Bartomeu Melis “Meyme”


 

La Junta Directiva, a la data de 22 de maig de 1997, es reestructura de bell nou. El president, Miquel Ferrer Ginard, i el tresorer, Francesc Oleo Piris, facòtums de l’associació “Sol Naixent”, manifesten no estar satisfets amb el desenvolupament social de l’entitat i amb la manca de participació d’alguns dels qui ostenten un càrrec. Es comunica als associats que, a partir d’ara, el nombre de directius haurà de ser senar, per tal de donar compliment als enunciats dels estatuts. Per tant, a més dels esmentats, conformaran la junta: Àngela Servera Nebot, que passarà ser la vicepresidenta; mentre que el secretari i encarregat de relacions publiques (nou a l'organigrama) serà en Jaume Tous Flaquer; Mateu Orpí Ferrer serà el braç dret del tresorer Oleo, en qualitat de vicetresorer. Es nomena una vocal vigilant de neteja: Maria Cursach Riera, i un vocal encarregat de jardineria: Antoni Serapio Reus, mentre que Maria Vaquer Garau, Antònia Bauzà Molina, Antònia Ginard Fernàndez i Francesc Forteza Aguiló  tendran cura de les vocalies de festes, bauxes, menjues i excursions, havent de col·laborar, naturalment, en tot el que faci falta per a l’èxit de les múltiples activitats del Club.

Federació.- “Sol Naixent” s’adhereix a la Federació de Persones Majors i vota a favor d’un nou president de la Part Forana (Comarca de Llevant) en la persona de Rafael Socies i els seus adjunts Joan Mates i Joan Moncades. El recolzament als esmentat candidats, per part de la nostra associació xoca amb la de Son Servera, Capdepera i Artà, que proposaren altres membres; la qual cosa s’hagué de dilucidar a una trobada a Inca, amb les associacions d’altres comarques. Finalment, les dissidents tombaren la decisió final, seguint els dictats de la Federació Balear, a favor dels més amunt esmentats senyors.

Mes de Maria.- Es produeix un viu debat sobre la celebració del “mes de Maria”. Per aconseguir que un nombre representatiu de dones enquadrades com a “filles de Maria” acceptàs que la devoció a la Mare de Dèu, pròpia del maig, es continuàs celebrant al llarg d’aquest mes, quan elles havien propiciat una mena de campanya perquè tengués lloc al juliol, per la veneració a la Mare de Dèu del Carme, patrona de Cala Rajada (tanmateix la Verge és la mateixa), va ser necessària la intervenció del consiliari parroquial. En aquest 1997, el “mes de Maria” fou el darrer que es va celebrar a “Sol Naïxent”, i això què la clausura comptà amb un fi de festa amenitzat pel grup musical de Francisca “Cetra”, on les delegades de junta, Antònia Bauzà i Antònia Ginard, es distingiren per la pulcra organització de l'acte (passats 2 anys es reprengué la celebració del Mes de Maria, com a l’actualitat).

Grup Artístic.- Es proposa la contractació d’un director per poder posar en marxa un “grup artístic”. Un improvisat cor interpreta pel Carme un repertori d’havaneres i és convidat a Sant Jordi (Palma) a la trobada de les festes d’aquella barriada de Ciutat. Se sol·licita la col·laboració del Consell per finançar les despeses d’algunes festes. Aquest organisme es desentén de la petició i obsequia l’associació amb un equip complet de bingo. La vicepresidenta del Govern Balear, Rosa Estaràs, fa acte de presència a la festa d’aniversari del club, que reuneix la gent gran a la plaça dels Pins, el 12 d’agost. El primer dels esdeveniments és el de la presentació del grup artisticomusical que tengué lloc als  jardins gentilment cedits per la família Liesegang Moll. El 28 de setembre se celebra el dinar del XIV aniversari del Club a l'hotel Font de sa Cala: Marisa Rojas i el seu conjunt amenitzen la festa.Assemblea.- A l’assemblea general de 12 de desembre 1997, s’aprova l’augment de la quota, de 1.200 a 1.500 pessetes anuals; Ingressos: 893.040 pessetes. Les despeses: 843.589 pessetes. Existències a bancs, disponibles: 363.548 pessetes. (Transcrivim de l'estat de comptes de l’assemblea). Es comunica als associats assistents que mossèn Andreu Genovard, rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera, ha presentat escrit per fer saber la creació, al municipi, d’una associació assistencial de dia per a la gent necessitada i gent major, convidant el president Ferrer perquè s’adhereixi a la junta de promotors que tendrà el convent de les monges de Capdepera com a local social.

Jato i “Els Padrins”.-  L’encarregat de R.R.P.P. Jaume Tous publica mensualment un butlletí denominat “Els Padrins”, que té gran acceptació als dos nuclis de població i en el qual col·laboren ambdues associacions de persones majors. El cost de la publicació és elevat,  l’Ajuntament paga la despesa del paper i la multicopista, i la distribució es gratuïta, si bé en “Jato” apunta la possibilitat de fer la portada a dues tintes, a dos colors, perquè sigui més atractiva. Aquesta revista fou una gran idea i sembla mentida que ningú no ajudàs a mantenir-la. I acabam amb una glosa que un amic va dedicar a Jaume Tous: ”Donem una repassada/ al motor que està esquinçat/ d’en Jato. que ha marxat/ anys i anys sense parada./ La gran feina començada/ aquest segle, segur conclou, / partirà més fort que un bou/ perquè és un esvelt jovencell./ L’any 2000 haurà fet d’ell/ que l’han mandrinat de nou”.