Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran

 Miquel Ferrer Ginard, nou president


Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme” 

  El 10 de gener de 1990 i amb motiu del decés d’Antoni Rechac Font, del qual parlàvem en anteriors capítols, i d’acord amb l’article 12 dels Estatuts de l’associació “Sol Naixent” de Cala Rajada, es reuneix la junta directiva, encapçalada accidentalment per Francesc Oleo Piris, integrada per Bartomeu Sancho Llull, secretari; Pere Bonnin Fernàndez, tresorer; vocals: Joan Melis Sancho, Pere Sancho Rosselló, Maria Vaquer Garau, Climent Prats Moll, Anna Ratzinger i Nadal Juan Ginard. Es llegeix l’estat de comptes amb un saldo a favor de 426.030 pessetes. Seguidament, el president en funcions, senyor Oleo, es refereix al resultats obtinguts  a les darreres eleccions d’aquesta entitat i diu que, respecte als membres actuals de la junta, considera que hauria de ser Miquel Ferrer Ginard nomenat nou president de “Sol Naixent”. Sense vacil·lació, Ferrer accepta el càrrec, sol·licitant dels reunits la seva col·laboració  per poder desenvolupar la nova tasca, emulant en lo possible – digué – la trajectòria del seu antecessor, Antoni Rechac. Per cobrir la vacant de junta es convocà l'antiga vicepresidenta Isabel Cano Villa, que ho refusà, passant l’oferta – que fou ben rebuda – a Catalina Fuster Lareu, que s’incorporà a la directiva.

Miquel Ferrer, nou president.

El 5 de febrer se celebra la primera reunió de junta que presideix  Ferrer Ginard.  S’acordà, i així es va fer, per raons de protocol, la visita del president i alguns membres a la primera autoritat, senyor Antoni Alcover Femenies, on s’esbrinà de bell nou el tema del local social per a aquesta associació. El batle les assegurà – l’acta de la junta ordinària en dona fe – que els plànols i capital a invertir per aquest concepte estaven resolts i pendents de publicació en el BOCAIB. S’acorda l’assistència del regidor responsable d’urbanisme de l'Ajuntament de Capdepera a l’assemblea general extraordinària del 3 de març de 1990. Dos dies abans d’aquesta assemblea, alguns directius es personaren al plenari municipal on el consistori va debatre sobre el local en qüestió, tema reiteratiu  ja en aquestes periòdiques entregues, cosa que obvia haver d'entrar en més detalls. Però qui s'hi va esplaiar va ser Joan Melis Sancho, a l’esmentada assemblea, arribant a la conclusió, davant els nombrosos assistents – i així ho explica clarament l’acta (quedi clar que no és cosa nostra, ni molt manco) – de manca d'interès per part de qui corresponia, que, això sí, els prometé que, possiblement, a finals d’any (nou mesos, encara, d’espera) podrien donar començament les obres.


Bartomeu Balaguer, metge.

Assemblea.- El 3 de març 1990 hi ha, a la  caixa del Club, una existència favorable de 728.016 pessetes, segons es dona a conèixer al inici de l’assemblea general convocada per presentar als associats el nou president de l’entitat: Miquel Ferrer Ginard. El directiu responsable de fer un seguiment sobre la construcció de la tan delejada residència i local social, Joan Melis Sancho, va explicar a l'assemblea el resultat obtingut a la Sala, a l'Ajuntament, en la visita de presentació del nou president de “Sol Naixent” al batle Antoni Alcover Femenies, per part de l’autoritat municipal quant a la possibilitat de tirar endavant l’esmentada residència, que jamai s’ha pogut gaudir.


Antoni Alcover Femenies, batle.

Per altra part, restà assenyalada la quota pel socis de nombre, per import de 1.200 pessetes anuals, mentre que per als socis protectors serà de 3.000 pessetes anuals, podent ser admesos socis des dels 50 anys fins als 65 reglamentaris, i amb la possibilitat d’acollir-s'hi els cònjuges, amb els  mateixos beneficis. I a partir de l’edat de jubilació, la Federació de Gent Gran emetrà el carnet internacional de la Tercera Edat, amb els beneficis que això comporta respecte a viatges i estandes hoteleres. Així mateix es comunica que es posarà en marxa, al local de persones majors de Capdepera, un restaurant per servir menjar als associats d'ambdues associacions, per iniciativa de l’Imserso. Per acabar, el metge Bartomeu Balaguer dictà unes pautes de comportament als reunits pel que fa a l’automedicació i les seves possibles conseqüències.

Antoni Morey Cabrer, soci, regala un marc amb cristall per guardar i exposar els plànols de l'edifici del local social, mentre que Bartomeu Pascual, de “La Gacela”,  obsequià el Club amb una col·lecció de fotografies antigues de Cala Rajada, procedents del seu pare, l’amo en Miquel “Papa”, qui fou conserge de la Residència d’Educació i Descans.

L’associat Pere Sancho Gayà, exdirectiu de “Sol Naixent”, presenta davant l’assemblea una impugnació de l’acta de la reunió celebrada el mes de maig de 1989, en el punt que feia referència a la seva persona, objectant que ell mai havia actuat de forma solapada perseguint rèdits econòmics, mentre estigué a la Junta de la Tercera Edat. Els també directius Joan Pujades i Isabel Cano donaren suport a Sancho i es produí un conat que pretenia desestabilitzar l'assemblea general d’associats. El president va fer constar en acta la petició de Pere Sancho per a ser resolta més endavant, la qual cosa va produir aldarulls propiciats pels partidaris dels esmentats (tot això figura en acta).


Joan Esperitsant i Marqués, topògraf.

Permuta de càrrecs.-  Bartomeu Sancho Llull,  secretari, per prescripció oftalmològica, presenta la renúncia al càrrec, ocupant la vacant Francesc Oleo, vicepresident. A partir d’ara Sancho ocuparà la vicepresidència. Una permuta de comesa.

A la junta ordinària s’agraeix al topògraf Joan Esperitsant i Marqués el seu treball de retolació d’un quadre amb les fotografies  dels presidents de la CAIB, C.I.M. i Parlament de les Illes Balears. El Consell remet una subvenció de 60.000 pessetes, i l’Imserso, 25.000. La Delegació d’Hisenda informa que no procedeix pagament d’impostos per part de “Sol Naixent”, per considerar-ne exemptes aquest tipus d’entitats de caràcter social.

L’historiador Bartomeu Font Obrador dona una conferència sobre el descobriment d’Amèrica.Bartomeu Font Obrador, historiador.

Es pren l’acord de celebrar al Càmping Font de Sa Cala el dinar del Dia del Club i una trobada de companyonia, peus davall taula, a l'hotel Dos Playas, per 850 pessetes comensal. Amb destinació al mobiliari del futur local social, les associades Margalida Flaquer i Antònia Payeres fan donació de 80.000 pessetes, per adquirir objectes amb l’esmentada finalitat.

Menjador hotel Font de Sa Cala

Anna Ratzinger es nomenada vocal responsable de les dependències del nou local social, mentre que Maria Vaquer i Catalina Fuster, als efectes de cobrança de quotes, passen a ser vicetresoreres a les ordres de Pere Bonnín Fernàndez. L’associada de 100 anys, Antònia Ferrer Rosselló, es distingida com a sòcia d’honor.

L’expresident Vicenç Nadal proposa que es consideri la possibilitat que un membre de l’associació, o més d’un, es presenti com a candidat representatiu de les entitats de persones majors d’ambdós nuclis a les properes eleccions municipals. L’associació hotelera “Son Moll” dona una ajuda de 25.000 pessetes a “Sol Naixent”, i altres 25.000 i 20.000 pessetes, respectivament, arriben de Sa Nostra i de Banca March. Aquestes quantitats aniran destinades a excursions gastronòmiques i celebració de matances al restaurant “La Ponderosa”, de l’empresa Navarro Fuster, a més d’una anada al Dijous Bo d’Inca.