CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Juliol 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/6
DATA: DIJOUS, dia 5/JULIOL/ 2018. 
HORA: 19:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 07/06/2018

2. Expedient 1818/2018. Modificació de Planejament General. MODIFICACIÓ 1/2018 DE LES

NNSS EN RELACIÓ A L'ÀMBIT DEL PORT DE CALA RAJADA

3. Expedient 2743/2018. Modificació de Crèdit: ADEQUACIO CASERNA POLICIAL

4. Expedient 2745/2018. Modificació de Crèdit: VIES CICLOTURISME

5. Expedient 2746/2018. Modificació de Crèdit: SUBV. IGLESIA CAPDEPERA

6. Expedient 2747/2018. Modificació de Crèdit: REHABILITACIO LOCAL IBAVI

7. Expedient 2748/2018. Modificació de Crèdit: REHABILITACIO S'ESCORXADOR

8. Expedient 2749/2018. Modificació de Crèdit: ACCESSIBILITAT C/ ELEONOR SERVERA

9. Expedient 2750/2018. Modificació de Crèdit: REHABILITACIO ESCOLETA CALA

RAJADA

10. Expedient 2751/2018. Modificació de Crèdit: ADQUISSICIO PETXINA ACUSTICA

11. Expedient 2752/2018. Modificació de Crèdit: REHABILITACIO PISTA ATLETISME

12. Expedient 2753/2018. Modificació de Crèdit: REMODELACIÓ COBERTA PUNT VERD

13. Expedient 2754/2018. Modificació de Crèdit: PARC INFANTIL CENTRE CAP VERMELL

14. Expedient 2755/2018. Modificació de Crèdit: INVERSIONS ESPORTS

15. Expedient 2756/2018. Modificació de Crèdit: REPARACIO PAVIMENT

16. Expedient 2757/2018. Modificació de Crèdit: REPARACIO VORAVIES

17. Expedient 2785/2018. Modificació de Crèdit: TELO AUDITORI CAP VERMELL

18. Expedient 2786/2018. Modificació de Crèdit: AMORT PREST. A MIG I LLARG PLAÇ

19. Expedient 2744/2018. Modificació de Crèdit. SA GRAVERA

20. Expedient 2758/2018. Modificació de Crèdit. PIVOTATGES

21. Expedient 2781/2018. DECLARACIÓ INVERSIONS FINANCERES SOSTENIBLES

B) Activitat de control

DECRETS

Modificacions comissions informatives , juliol 2018