El Partit Popular i Es Grup demanen la creació d’una comissió d’investigació de l'Edifici Cap VermellJoan Ferrer Flaquer ,  actuant amb qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació,
Mateu Melis Tous, actuant amb qualitat de portaveu de ES GRUP de Capdepera, membre d’aquesta corporació,

EXPOSEM:

     El passat 11 de juny de 2010 sol•licitarem mitjançant escrit RE núm. 3882 la celebració d’un Ple Extraordinari, i aquest es va dur a terme el passat 29 de juny. Aquest fou sol•licitat amb l’única intenció d’esbrinar tot lo referent als expedients 82/06 i 254/06. El Sr. Batle, segons consta al acta del esmentat Ple, no respon a cap de les moltes preguntes formulades per aquests dos portaveus i l’únic que varem aclarir era el compromís del Sr. Batle per intentar donar respostes a totes i a cada una de las preguntes fetes i que quedaren sense resposta.
    Al passat Ple Ordinari del 7 de setembre tornarem a formular totes las preguntes amb l’ intenció d’obtenir las respostes que no rebérem al ple abans esmentat amb un resultat totalment decebedor, es mes, no obtinguérem cap resposta cap dels membres de l’equip de govern a les qüestions plantejades.
   Atès que el 29.06.10 el Sr. Batle és va comprometre a mantenir una reunió amb el tècnic redactor i a dia d’avui (dos mesos i mig després) encara no s’ha cel•lebrat.
   Atès que el Partit Popular va demanar al mes de maig una visita acompanyats dels tècnics municipals per rebre de primera ma las deficiències del edifici.
   Atès que encara no tenim els informes que des de el novembre de 2008 varem sol•licitar.
   Atès que l’informe justificatiu pel canvi de projecte, hi ha partides que no s’ajusten a la realitat.
   Atès que las deficiències son grandioses i visibles i que el Sr. Batle a pesar de tot ha signat la llicencia d’obertura, sabent que no era correcta ja que al expedient es troba un informe dels tècnics municipals a on exposen en tota claredat que els ingeniers de telecomunicacions no son els competents per certificar la conformitat d’execució de les instal•lacions i mesures correctores de les activitats permanents, a mes a mes amb el avis del Consell Insular exposant que aquests tècnics no son els competents.

SOL•LICITEM:
   D’acord amb el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, la creació d’una comissió d’investigació per aclarir al manco els següents punts:
   Informe de secretaria exposant que les obres iniciades s’adapten o no al projecte aprovat i adjudicat.
   Informe jurídic exposant si les obres s’adapten a la legalitat vigent, d’acord amb el projecte aprovat i adjudicat.
   Informe de l’arquitecte municipal sobre si les obres s’adapten al projecte aprovat i adjudicat.
   Qui paga el nou projecte?
   Per què és va treure l’expedient de contractació de les obres per fer l’informe amb una diligència del Sr. Secretari advertint que la documentació no pot sortir de l’ajuntament i va estar fora per un període de un més i onze dies?
   Per que s’accepta que el Sr. Bonet faci l’informe dos mesos i vint i dos dies després de treure la documentació?
   Justificació dels elements que figuren a la memòria de qualitats de l’obra.
  Justificació de algunes partides que van servir a l’equip de govern per canviar de projecte (sempre segons l’informe justificatiu) i que veiem  que no s’han utilitzades, com per exemple:

 

projecte 1

informe

TOTAL

nou projecte

diferencia

Mobiliari

0,00

802.100,00

802.100,00

475.715,29

326.384,71

instal·lacions

1.209.988,39

452.100,00

1.662.088,39

818.313,45

843.774,94

rev. Preus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

0,00

TOTALS

1.209.988,39

1.254.200,00

2.464.188,39

1.294.028,74

1.170.159,65

 

 

 

 

 

 

   Si s’ha escatimat 1.170.159’65’-€ sobre el previst, a més de la no construcció de l’aparcament soterrat ni el parc infantil, on s’han invertit aquest doblers?
   I de manera general donar resposta a totes las preguntes que no s’ha volgut respondre.

Capdepera, 17 de setembre de 2010

Joan Ferrer Flaquer      
Mateu Melis Tous