Els partits de l'oposició proposen una reducció dels sous dels regidors de l'Ajuntament de Capdepera

Joan Ferrer Flaquer ,  amb domicili a Cala Rajada , actuant amb qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació,

María Orts Rodríguez, amb domicili a Capdepera, actuant amb qualitat de portaveu de ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS  de Capdepera, membre d’aquesta corporació

Mateu Melis Tous, amb domicili a Capdepera,  actuant amb qualitat de portaveu de ES GRUP de Capdepera, membre d’aquesta corporació,

 
EXPOSEM:

Vist que l’ajuntament de Capdepera s’ha vist obligat, vist el decret llei 8/2010, de 20 de maig, baixar els sous dels funcionaris i personal laboral de l’ajuntament personal com a mesura extraordinària per a la reducció del dèficit públic.

Vist la situació econòmica actual de l’ajuntament de Capdepera, on les despeses superen clarament els ingressos, que cada dia es més patent la manca de liquides i que el nivell d’endeutament es troba al nivell màxim.

Vist que l’equip de govern actual consta del Batle més set regidors amb la següent dedicació i sou corresponent:

2009

 Número

BRUT MENSUAL

TOTAL ANUAL

Batle 100%

1

 2.700,00

37.800,00

Regidor 90 %

 6

 1.700,00

142.800,00

Regidor 50 %

 1

1.050,00

14.700,00

TOTAL

8

 

  195.300,00

  Vist que a la legislatura passada l’equip de govern constava del Batle i cinc regidors amb la següent dedicació i sou corresponent:

2003 

Número 

BRUT MENSUAL

TOTAL ANUAL

Batle (90 %)

1

2.163,64 

30.290,96

Regidor al 85 % 

1.634,75 

22.886,50

Regidor al 75 % 

4

 1.442,43

 80.776,08

TOTAL

 6 

 

133.953,54

     
Vist que la tasca que se desenvolupa actualment (sempre en criteris de càrrega de feina i sense valorar-ho políticament) se sembla molt a la de fa només tres anys i, amés, hi ha dos regidors més a l’equip de govern.

Vist que per sanejar la situació econòmica municipal es necessària la reducció de gran part de partides de despesa subjectiva, mesures que s’estan plantejant a dia d’avui i que suposaran també una reducció en la càrrega de feina dels regidors.

Vist que els càrrecs polítics han de donar exemple i reduir-se els seus salaris, de la mateixa manera que s’ha reduït el salari a la resta de personal.

Vist que la reducció que proposava l’equip de govern era insignificant, ja que l’estalvi anual era únicament de 12000 euros.

Per tot això:
Proposem l’acord següent:
Que els regidors de l’equip de govern passin a reduir-se la seva dedicació al mateix nivell de legislatura passada, cobrant, per tant, el mateix:

2010  Número  BRUT MENSUAL  TOTAL ANUAL
Batle (90%)  1 2.163,64 30.290,96
Regidor 75 %  1.442,43  121.164,12
Regidor 50 % 1 1.050,00 14.700,00
TOTAL  8    166.155,08

Que les assistències a plenaris i a comissions informatives se redueixin un 5 % respecte al 2003, és a dir, passar a 66’50 € per plenari i a 47’50 € per comissió informativa.

Aquest acord te caràcter retroactiu a 1 de juny de 2010.
 

Joan Ferrer Flaquer   
Portaveu Partit Popular      

María Orts Rodríguez
Portaveu EU-EV

Mateu Melis Tous   
Portaveu Es Grup 


Capdepera,17 de setembre de 2010