Des de la Regidoria de Benestar Social us informam que s'han publicat al BOIB dues convocatòries de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
 

La primera es per ajudes al lloguer d’habitatges de 2016, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes, 2013-2016 

Actuació subvencionable 
L’ajuda al lloguer d’habitatges té per objecte facilitar l’accés i la permanència a un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb recursos econòmics escassos, i consisteix en el finançament de part de la renda que han de satisfer els arrendataris dels habitatges llogats. 

Quantia de l’ajuda 
La quantia de l’ajuda és de fins a un 40 % de la renda anual que s’hagi de satisfer pel lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge (200 € mensuals per habitatge). 

La segona es per ajudes a la rehabilitació edificatòria de 2016, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes, 2013-2016 

Actuacions subvencionables 

La conservació de l’edifici; la millora de la qualitat i la sostenibilitat i la realització dels ajusts raonables en matèria d’accessibilitat.

Quantia de l’ajuda

- 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si a més s’hi duen a terme simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat que resultin subvencionables, l’ajuda de conservació s’incrementa en 1.000 euros, i en altres 1.000 euros més, si a més s’hi realitzen obres d’accessibilitat. 

- 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat; o 5.000 euros, com a màxim, si, es reduís almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici. 

- 4.000 euros per a les actuacions de millora de l’accessibilitat.

Per a més informació: 
BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016
DG d'Arquitectura i Habitatge (C/de la Palma, 4) - Tel. 971 17 77 99
IBAVI: (C/Manuel Azaña, 9) - Tel.: 900 780 000