SESSIÓ ORDINÀRIA 6/JUNY/2013
 
 
El Sr. Ferrer diu que no tenen els papers i, per tant, no poden donar suport a la modificació. Diu que l’augment suposarà el doble de la base d’aplicació. Diu que ha estat molt precipitat portar-ho al ple, que en varen tenir constància fa una setmana, que els  falta documentació i que la base liquidable afectarà moltes coses i que hi ha diferents maneres de fer la ponència, i la que s’ha aplicat aquí encarirà el rebut dels veïnats. Diu que s’acceptaria no passar-ho per ple per poder veure els números i poder-ho estudiar. 
 
Des del Partit Popular de Capdepera, hem decidit estudiar i analitzar minuciosament l'impacte provocat per la nova valoració dels béns immobles sol·licitada per l'ajuntament de Capdepera(2011/2015) i efectuada per l'Agència Tributària (Direcció General del Cadastre), que afecta de manera directa a l'impost sobre Béns Immobles (IBI), on s'inclouen qualsevol ben immoble, ja sigui de caràcter urbà, rústic o amb característiques especials.
En aquest estudi , hem pogut constatar que l'augment en la valoració d'aquests béns immobles, oscil·la entre un 100 i 500% del seu valor cadastral actual. Consideram doncs, que aquest no és el moment adequat per aplicar aquesta valoració, ja que gran part de les famílies del nostre municipi no estan passant per un bon moment econòmic i per això, difícilment podran suportar una càrrega impositiva d'aquestes característiques, més si cap , tenint en compte que durant els següents anys, es produirà un increment gradual del 10%.
Podem també constatar que els valors cadastrals estan, en molts casos , per sobre dels valors de mercat immobiliari actual.

Ens consta que aquests valors són fruit d'unes ponències de la Direcció General del Cadastre, no obstant això, creiem que l'obligació de l'equip de govern del nostre Ajuntament de Capdepera és vetllar pels interessos de tots els nostres ciutadans i haver presentat oportú recurs oposant-se de manera frontal a aquestes noves valoracions, que solament aportaran conseqüències negatives per a la nostra ciutadania.

Això ens fa pensar que l'equip de govern d'aquesta passada legislatura (PSOE/UCAP/i més tard esGrup) va optar per mirar cap a un altre costat, o d'altra banda, creuen que reduint el tipus impositiu que s'aplica a les noves valoracions , aquesta situació es resoldrà per si sola. Gens més lluny de la realitat, ja que per exemple, en realitzar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en cada exercici se'ls repercutirà amb un major cost, igual que a la declaració de patrimoni ; tot això sense oblidar-nos del gran impacte que suposarà efectuar qualsevol transmissió patrimonial tant sigui per venda, donació o herència, sense oblidar-nos de l'impost de plus vàlua de caire municipal.

A manera d'exemple n'hi ha prou amb comprovar els valors cadastrals de l'exercici 2013 amb el recentment finalitzat 2014 , per poder veure les diferències amb les noves valoracions , tenint en compte que a partir d'aquest moment són els que marquen la base de tots aquests impostos tant municipals , autonòmics com a estatals.
Per tot això , els podem assegurar que en breu temps serà insuportable per a moltes famílies del nostre municipi el pagament de la contribució urbana , igual que els nombrosos impostos assenyalats anteriorment.
Així doncs , des del Partit Popular de Capdepera ens comprometem , des del primer dia de la propera legislatura , a sol·licitar una rebaixa substancial d'aquests nous valors cadastrals i a prendre qualsevol tipus de mesura per evitar que les famílies del nostre municipi puguin trobar-se en situacions econòmiques adverses derivades del no poder fer front a aquests imposts i taxes.

En un altre nivell recordar que no ens oblidarem de bonificar amb aquest impost a les famílies monoparentals , famílies nombroses , axi com amb les famílies amb persones discapacitades o depenents.
 
 
 
María Isabel Vives Liberal/José Medina Suárez/Partit Popular Capdepera