Les persones excloses disposen d'un termini de 10 dies hàbils -del 3.11.2014 al 13.11.2014- per poder esmenar la seva situació d'exclusió o aportar la documentació que els manqui.


Conforme disposen les Bases i Convocatòria als Ajuts universitaris 2014/2015, convocades per l'Ajuntament de Capdepera, aquestes a la clàusula 5 (Comissió Avaluadora) disposen que una vegada valorades les diferents sol·licituds, seguidament es publicarà la llista provisional d'alumnat admès i la llista provisional d'alumnat exclòs (assenyalant el motiu d'exclusió).
Així mateix, conforme disposa la clàusula 3 de les Bases (termini i procediment per presentar les sol·licituds), fonamentat en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les persones excloses disposen d'un termini de 10 dies hàbils -del 3.11.2014 al 13.11.2014- per poder esmenar la seva situació d'exclusió o aportar la documentació que els manqui. Si dins el termini assenyalat no esmenen la seva situació s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establers a l'article 42 de la Llei 30/1002, de 26 de novembre.

Una vegada transcorregut aquest termini d'esmena s'haurà d'elevar a proposta de resolució de la Junta de Govern Local una llista definitiva d'admesos i exclosos i la baremació obtinguda corresponent, que serà ratificada per la Comissió Avaluadora dels Ajuts als Estudis Universitaris establerta a la clàusula 5.