Escrit de sol·licitud d’aclariments a MÉS per Capdepera en relació a l’escrit publicat i titulat “Afer expedient Canyamel Beach”Després de llegir l’escrit publicat a la revista digital Cap Vermell i al “Faxdepera”, al nostre partit ens han sorgit una sèrie de dubtes que ens agradaria que se'ns aclaressin:

Vostès diuen que PODEN AFIRMAR que es van donar directrius polítiques per paralitzar aquest expedient.

 Ens agradaria saber qui, com i quan ?

 Per altra banda xerren de TESTIMONIS que confirmen (segons vostès) que “la promotora va mostrar la seva oposició verbal a la liquidació de l’impost” i hi va haver advertències d’alguns treballadors.

Quines advertències, a qui i de quina manera (verbal, escrita…)?

També diuen que els altres partits que formen l’equip de govern hem estat informats de les evidències. Ens agradaria que expliquin públicament les evidències que ens van contar, perquè segons nosaltres no són tan evidents, i així com ho esmenten dóna a pensar que sabem el mateix que vostès i estam encobrint alguna cosa. El més lluny de la nostra intenció. Sempre hem defensat la transparència en els afers municipals. A poder ser, i això només depèn de vostès, aclareixin tot aquest tema urgentment o rectifiquin immediatament.

I ja per acabar, si és cert tot el que diuen a l’escrit publicat, estan incomplint la seva responsabilitat com a regidors d’aquest ajuntament, perquè sabent el que diuen que saben, o bé han d’actuar de forma legal o bé han de demanar una comissió d’investigació per tal que les persones que vostès diuen que confirmen els fets es puguin expressar lliurement davant els altres partits, a efectes d’aclarir tot aquest enrenou que, si queda així, els deixa a vostès en un mal lloc, ja que acusen “tots” els polítics en general de l’equip de govern i res a cap membre en particular. Malgrat que diuen que han demanat responsabilitats al Batle, però no sabem si formalment o simplement verbalment, perqué no tenim constància formal d’això.

Nosaltress sí que li demanam formalment, amb aquest escrit, que si és cert el que diu ho demostrin i si no, pel mal causat a la institució i al seu cap en aquest moment, el Batle, assumeixi vostè la seva responsabilitat. I l’única manera que se'ns ocorre de fer-ho és dimitint. O bé per deixadesa de les seves funcions com a regidors a l’oposició o bé per la clara intenció desestabilitzadora del govern d’aquest ajuntament.Mateu Melis i Tous

Portaveu d’Es Grup