Com ho he de fer
per presentar
la declaració de la Renda?

 

 

 

En aquest enllaç trobaràs la informació de la campanya de la RENDA 2013

http://renda.atib.es/Index_es.htmServei d'atenció telefònica

 

El sistema telefònic d'atenció al contribuent també permet concertar cita prèvia:

* Telèfon 971767676.

* Operatiu des del 2 de maig fins al 28 de juny.

* Atén sol·licituds d'informació i cita prèvia des de les 9 fins a les 18 hores, de manera ininterrompuda de dilluns a divendres.

* Sistema de Funcionament:

* L'usuari crida al 971767676.

* El / la teleoperador / a de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) li pregunta unes qüestions prèvies.

* El / la teleoperador / a li confirma la cita, el dia i l'hora i li proporciona una relació dels documents que ha d'aportar quan vagi a fer la seva declaració.

* Amb dos dies d'antelació el ciutadà rebrà un sms al número de mòbil facilitat, recordant la seva reserva de cita.


Lloc i horari d'atenció

Capdepera

El servei de formalització de les declaracions i confirmació dels esborranys està en funcionament des del 14 de maig fins al 28 de juny en el carrer Col·legi, 7 baixos - 07580

L'horari d'atenció al contribuent és de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.30 hores els dimarts i dijous, i de 9.00 a 14.30 els divendres. La resta de dies no hi ha servei.


Documentació

* Llibre de família, nom i DNI dels fills i del cònjuge o excònjuge en el cas de pensió compensatòria.

* Certificat de retribucions (salaris) de l'empresa (no les nòmines)

* Certificats bancaris interessos, dividends i altres guanys

* La declaració de renda de l'any passat (exercici 2011) o l'esborrany si ho ha rebut

Si té habitatge propi:

* Si està pagant un préstec, certificat del banc.

Si està estalviant per comprar un habitatge:

* Certificat del compte estalvi habitatge.

Si ha rebut una subvenció per a l'adquisició d'un habitatge:

* Certificat de l'import de la subvenció rebuda.

Si té un pla de pensions:

* Certificat d'aportacions a plans de pensions.

Si té altres immobles d'ús propi:

* Rebut de l'IBI

Si té immobles llogats:

* Certificat de retencions dels locals comercials.

* Import anual dels ingressos.

* Import anual de les despeses.

Si és arrendatari del seu habitatge habitual:

* Contracte de lloguer i rebuts de l'exercici 2012.

Si ha realitzat compra o venda d'immobles o accions:

* Justificant de compra (escriptures, ordres de compra, despeses de compra, etc.)

* Justificant de venda (escriptures, ordres de venda, despeses de venda, etc.)

Si ha rebut subvencions, ajudes públiques o privades (per adquisició de llibres, adquisició de béns de consum, etc.):

* Justificant de la quantia o ajuda rebuda

Si està casat / da o actua en representació d'una altra persona:

* En cas que vulgui presentar la declaració del seu cònjuge, fill o una altra persona haurà de dur fotocòpia i original del DNI de l'altra persona, així com la següent autorització signada:

Autorització entre persones

.................................................. ..........................., amb NIF núm ................... ...............,

autoritzo a aquesta

amb NIF núm ......................................, perquè en el meu nom i sota la meva responsabilitat ferm i present la meva declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2012, i si escau obtingui el codi d'imputacions relatives a les dades fiscals que l'AEAT posseeix del meu.

A. .................................., ............. .......... de ................................................. ........ de 2013

Signatura de la persona que autoritza puntoTransparenteFirma de la persona autoritzada