AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (ILLES BALEARS)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM:
12AG/13
DATA: DIVENDRES, dia 1/FEBRER/ 2013.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ: 13/12/12

II.- EXP. NÚM.  202AG/2012: PRESA POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. CARMEN RIERA BARRANTES.

III.- EXP. NÚM. 203AG/2012: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. CATALINA ISABEL LLABATA MAS

IV.- EXP.NÚM. INTER 2/2013: FIXACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

 

V.- EXP. NÚM. INTER 1/2013: PRESSUPOST 2013.

Capdepera, 30 de gener de 2013.El Batle accidental,
Sebastià Sureda Rosselló