Data:dilluns, dia 29/10/2007
 Hora: 13 h.
 Lloc: Salò d'Actes de la Casa Consistorial
Ordre del Dia
- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.