Es de elogiar les paraules que em dirigeix amb la seva carta oberta a la meva persona i verdaderament no som mereixedor de tants d'elogis. Però vull deixar les coses ben clares i en el seu lloc que pertoca: 1º) Per començar, la revista "Capvermell" va tergiversa el títol del meu escrit. Fan com: "Juan Palomo, yo me lo guiso, y yo me lo  como". Jo el titulava tal com sona: "REPASSANT EL PREGO DE DON PEDRO MOREY", i la esmentada revista, que he-u te per costum de encendra el foc, el titulá "CRIRICA AL PREGO DEL CARME". De critica res, de res, com pot comprovar i me consta que el reberen tal com jo el vaig enviar, hi a aqui alguna falca.

2º) Jo no criticava res de res. ¿Qui som jo per criticar?, unicament me limitava a comentar  que el senyor Morey se deixa "dins el tinter" alguns personatges, que jo esmentava en el meu enterior escrit, ni meys, ni més. Sap vostré "don Saberlo todo" que la criitica tant pot eser posiitiva com negativa. Lo que no acepto, ni admet es la calumnia, cosa que mai he fet, ni  penso fer-ho.

3º) D'enrtrada  vaig destacar lo positiu i agraia molts de records i vivencies viscudes en el terme de la infantessa.

4º) Serie convenient que repasses el meu escrit, on es podrá dar per entés, que jo no dejectava a ningú en cap rengló de lo que esmentava.

5º) Quant es contruí el pesquer "Cala Ratjada", he-u feren devora casa meva. Allá treballaven l'amo Miquel Rosselló "El Pollencí"; en Biel Orpí, mes conegut per en "Galió" (Déu els tengui a la Gloria). Un capvespra jo havia sortit de l'escola i ens dirigia a casa meva, i ells, el treballadors ménviaren a "Ca Na Putxe" a comprar un rava i ungüent d'estaquí. Ja es pot imaginar lo que passa. (Jo tenia set anys).

6º) Darrerament vaig treballar a la consergeria d'un hotel de la nostra costa, per espai de quinze anys, logicament per desempenyar el esmentad càrrec, tenia que saber nadar, per si passava alguna desgracia a la piscina, apart de disopondre de guindoles. (Mai ma agradat anar a la platja)

7º) Apart d'esser vosté un  prestigios doctor, no estaría de més que enes a veure algún psiquiatre, o en tot cas tenc que entendre que esta molt mal informat, i dic aixó que que confon la "gimamstica amb la magnesia", me confon amb en el senyor Pedro Nadal Mestre, (a. "El Coreano") conegut per en Pdero Rebassó. No me importa saber el el motiu, de "El Coreano". També com deia al principi "aplaudi les praules del senyor Morey per lo que va dir, pero s'en deixa moltes en blanc que eran dignes de mencio igualment.

8º) Poc a gens m'importa si a vosté le deien "Pan con siete o pan con ocho", aixó poc m'interesa. lo unic que volia deixar clar es el tema del "Pregó" i vosté me surt per "Los Cerros de Ubbeda". Tot lo que surt de sontets en el seu escrit. "me entra per una orella i me surt per lp'altre", que con se sol dir: "A palabras necias, oidos sordos".

Per acabar i fent us de la meva bona fe, li diré "Nadie le ha dado vela en este entierro", i a "bon entenedor, pocas paraules basten".

 No penso donar contestacio a cap escrit. Que Déu ens ajudi i tal dia fara un any.

Atentament:       Nicolás de Nadal Ferrer
                         D.N.I 41.353.144 H


(*) Notal de Cap Vermell: Aquesta carta està copiada talment com l'ha enviada el sr. Nadal, errades ortogràfiques literàriaes i de puntuació incloses. No volem que ens torni dir que "tergiversam" els seus escrits.
Els titulars i presentació d'una notícia o carta és únicament criteri de la publicació on s'envia. Si algú no li agrada com es fa que no ho envii.