Nota de premsa de l'Ajuntament de Capdepera

 " ...la Junta de Govern local del 7 de febrer va anul·lar la liquidació per no ser pertinent en aquell moment, cosa que en cap moment implica l’arxivament de les actuacions, les quals continuen en tràmit"
L’Ajuntament de Capdepera nega haver perdonat el pagament d’11.876€ al Grup Cap Vermell en concepte d‘Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Davant la negativa de l’empresa a signar l’acta de conformitat, l’Ajuntament va retirar la liquidació presentada i va dirigir el procés per realitzar un acta de disconformitat. El termini per finalitzar la tramitació acaba el 24 de juliol del 2014, per la qual cosa el Consistori pot reclamar dita quantitat fins en aquesta data.

Antecedents

L’Ajuntament de Capdepera va subcontractar una empresa per dur a terme les actuacions de col·laboració en matèria d’inspeccions. Aquesta va comunicar que hi havia diferències a abonar per part del Grup Cap Vermell, per un import d’11.876,24€.

L’empresa hotelera va ser citada a signar l’acta de conformitat i abans que es fes efectiva aquesta signatura se’n va emetre la liquidació corresponent. Aleshores, davant la negativa del Grup Cap Vermell a signar l’acta abans esmentada, la Junta de Govern local del 7 de febrer va anul·lar la liquidació per no ser pertinent en aquell moment, cosa que en cap moment implica l’arxivament de les actuacions, les quals continuen en tràmit.

Fins al moment el Grup Cap Vermell ha signat dues actes de conformitat, ambdues de l’any 2013, i que sumen un total de 275.707,24€ abonats íntegrament a les arques municipals.