Comentari de la reunió del Patronat del Castell de 26 d'abril de 2013


(amb referències a l'acta de la reunió de 16 d'abril )


 

Divendres dia 16 d’abril va tenir lloc una reunió del Patronat del Castell de Capdepera en que se tractaren els següents punts de l’ordre del dia:

- S’aprovà per unanimitat l’acta de la reunió anterior. Com no vàrem fer crònica de l’anterior reunió (19 de març) us farem cinc cèntims d’aquella reunió aprofitant l’acta que se’ns presentà en aquella reunió, primera presidida per Catibel Llabata, entre d’altres temes se parla de la planificació de visites guiades del 3013 i s’acordà publicar l’oferta de feina al mitjans de comunicació indicant que s’ha de presentar un currículum i certificat d’idiomes en un termini de temps. També s’acordà renovar a Jeroni Sureda per dos mesos més (fins dia 31 de maig) amb discrepàncies per com s’ha fet la contractació ja que hi havia qui trobava que el patronat ha de ser més transparent en les seves contractacions i que a més havia de fer feina pel Patronat.

L’associació Verge de L’Esperança va proposar realitzar tallers implicant al·lots del poble i s’aprovà per assentiment. Hi hagué una sol·licitud per a modificar el contracte amb Artfalcons , oferint tres opcions, s’aprovà seguir cobrant un euro i que els nins paguin a partir dels 6 anys. Un altre punt van ser diverses propostes de millora de promoció i publicitat, no concretant-se cap ja que quedaren sobre la taula (excepte una de Canal 4 que se rebutjà). Després de parlar sobre la possibilitat posar càmeres de seguretat i megafonia, se digué que calia  demanr informe a Patrimoni i acordar consultar assegurances per robatori.

El punt més extens va ser l’intervenció de Martina Fornés per a explicar tot el que s’organitza amb motiu de l’Encontre de Ciutat Emmurallades de Capdepera. Per acabar, després de unes quantes hores de reunió, s’explicaren la situació d’alguns projectes com ara el de neteja i jardineria al voltant del castell, realitzar un bany a l’entrada del castell i la realització de  l’escala del portal del Rei En Jaume. Però el punt més conflictiu va ser la votació prèvia a la reunió per a decidir la presència de públic a les reunions del Patronat ja que algunes associacions ho havien demanat. Se votà (5 a favor i 10 en contra) i s’aprovà que no serien públiques. A partir d’aquí hi hagué un tira i arronsa entre la presidenta i Fabio, únic present com  a públic, negant-se a sortir de la sala ... i allà quedà. L’endemà el batle de Capdepera va enviar una providència a tots els membres del patronat anul·lant l’acord per no ajustar-se a dret.

- I tornant a la reunió de 26 d’abril, més curta que l’anterior, s’acordà l’implantació d’uns sistema digital de control d’horari del personal del castell. Se valorà el currículum de 9 persones (sense donar el nom) que volien accedir a l’oferta de feina de visites històriques al castell, se trià una quedant la presidenta per a realitzar una entrevista i organitzar horaris de visites guiades i condicions laborals.

S’aprovà  la proposta d’acord de selecció de la plaça de peó, que va ser Leoncio Juan Crespo Flaquer que havia obtingut la major puntuació en el procés de selecció.

- De les diverses propostes presentades se trià el subministrador dels suports per a la publicitat dels hotels, del seu disseny i impressió

Hi hagué una proposta de instal·lar una màquina expenedora de refresc, proposta que quedà sobre la taula a l’espera de major informació.

I això va ser tot el que va donar de si la reunió.