Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran


 De bell nou, Pep Navarro, i fins ara...Transcripció:  VOCALIA DE COMUNICACIÓ de “SOL NAIXENT”                                           

CAPÍTOL  23.-  Transparència econòmica i satisfacció general 


 

L’ Assemblea general de l’ Associació “Sol Naixent” de 15 de abril de 2016, fou molt animada. Els nombrosos socis assistents agraïren la transparència en els comptes i resultats econòmics del Club i, al mateix temps, tingueren paraules d’elogi vers la Junta Directiva anterior. El president Pep Navarro posà a la consideració de tot aquell que estiguès interessat el poder revisar els justificants i documentació adient en quan a la situació d’entrades i despeses de l’entitat, qual correspon. L’any 2015 havia finalitzat de la següent manera i així resava als taulells del Club a la vista de tot hom, per espai de tres setmanes, com ha de ser. __”Transparència i equitat davant tot” s’ expresaven els afiliats, els quals acceptaren que l’associació tramitàs la baixa a la Federació de Persones Majors i l’ anulació dels artíicles dels Estatuts relacionats amb aquesta circumstància. 


Entrades.- Quotes socis, 5.885€ / Nous carnets soci, 345€ / Subvenció Ajuntament, , 3000€ / Subvenció Consell, 3550€ / Bingo, 2100€ / Loteria Nadal, 1400€ / Tiquets dinar aniversari, 1.040€ / Festes vàries, 2523€ / Fira Llampuga, 1058€. 

Sortides.- Dinat aniversari, 5272€ / Despeses informàtica i papereria, 1280€ / Reparacions diverses, 1820€ / Activitats, monitors, 2.550€ / Assegurança del local, 366€ / Premsa, subscripcions, 416€ / Manteniment local, 2160€ / Renovació módul perruquería 1429€ / Material neteja, 2142€ / Electricitat i televissió, 1565€ / Despeses festes vàries 1161€. 

Existències a Bancs.- 22.557 euros. 

Temes diversos.- 

  • Els associats ( de cada cop ni ha manco, deien ells) que ja hagin complit els 90 anys s’aprova quedin exemptes del pagament de la quota anual, acord que no passa endavant per la negativa dels nonagenaris que no ho acceptaren, senyal inequívoca de què, encara, es senten joves. S’aprova el cobriment del pati del darrere de l'edifici del Club. 
  • S’agraïeix a Joan Llull Massanet la seva desinteresada donació de diferents quadres pictòrics de la seva col·lecció particular, a “Sol Naixent”. 

La llegenda de sa boira del Castell de Capdepera


Tractat de Capdepera,  rendició de Menorca ( Obra del pintor Freywald)

  • Margalida Santandreu era la contable de l’Associació. Degut al seu nomenament com a Jutgessa de Pau de Capdepera, ha tingut que abandonar l’admi- nistració de l’Associació. Aquest fet va coincidir amb la dimissió de 6 directius del. Club “Ca Nostra” gabellí. Els eixerits directius de Cala Rajada contractaren a algú d’ells, sense percebre cap estipendi i, al que era a “Ca Nostra” el tresorer, desprès d’exercir el càrrec dos anys i busques, se’l convidà i, aquell, acceptà, per executar labors administratives a “Sol Naixent” i, encara, hi és.
  • Substituida, per tant, Marga Santandreu, la qual, més endavant, per servituts que, de vegades, comporta la política, fou cessada com a Jutgessa, i rellevada per Jesús Rexac Cañavate. El cas es què, Suso ( pels amics) per assumptes particulars, no podia atendre, de forma exclusiva, el seu càrrec, i abans de les darreres eleccions municipals, es va proposar a Santandreu como a segona del Jutge Rexac, la qual cosa no pogué ser per què Marga sortí elegida regidora pel PSOE. I, coses de la vida!, qui ho tenia que fer va apel·lar al nou tresorer de “Sol Naixent” perquè fos el Jutge substitut, convidada que va agraïr però declinà amb l'excusa de què, ell, ja era persona jubilada, i de la tercera edat, malgrat la insistència del batle d’aleshores Qui, per “Ca Nostra” de Capdepera no va ser d'utilitat sí ho fou, per a “Sol Naixent” de Cala Rajada. Quines coses!  Al finalitzar aquesta reunió, va agraïr, públicament al president de “Ca Nostra” haver-lo deixat partir, amb altres 5 directius, obrint-se així tot un ventall de possibilitais en benefici de la tercera edat gabellina. 
  • Finalment, i per acabar aquest capítol, dir què Xisco Vives, del café “Ca’n Patilla” fou nomenat– un dia de bon humor i prenguent l’habitual cafetet matutí municipal – Jutge de Pau nro..2. I, aquí, pau i desprès glòria!. I, mai, més ben dit! 0 no?. Clar que, segons sembla, actualment, són els notaris qui fan i desfan parelles, restant competències a aquests altruistes Jutges de poble. 

Transcripció Vocalia de Comunicació “Sol Naixent”