Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent GranEl tresorer passa comptes per a l'auditoria


Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme” 

200 socis es reuneixen amb la junta directiva de “Sol Naixent” i amb presència del batle de Capdepera, Joan Ferrer Flaquer, presidits tots pel president del Club de la Tercera Edat de Cala Rajada, Pep Maria Navarro Lop. Aquest cedeix la paraula al tresorer, Bartomeu Riera, remarcant que aquesta reunió és un “començar de bell nou”.


Sol Naixent al Claper dels Gegants.

Riera comença fent una breu història de la seva anterior etapa a la tresoreria amb la precedent junta, de la qual va dimitir per estar en desacord amb les irregularitats a la comptabilitat. Quan va deixar el seu càrrec, totes les despeses i assentaments comptables portaven acreditada la corresponent factura, ”per tant, les acusacions de l'anterior president envers la tresorería són falses”, va esgrimir Riera, que també indicà que quan prengué possessió l’actual directiva no existia cap factura que justificàs les despeses realitzades. L’única factura que s’ha pogut aconseguir és una còpia facilitada per l’establiment on es va celebrar el dinar anual de companyonia, el 2003, i que importava 745.742 pessetes, mentre l’apuntament comptable reflectia la quantitat de 821.602 pessetes, és a dir, uns 500 € més del que havia costat. Riera compara els saldos en bancs i caixes de quan va renunciar al càrrec, que arribaven a 1.867.910 pessetes, amb els que es va topar la nova junta, que foren 867.386 pessetes, saldo irreal pels deutes reclamats per part dels monitors, empresa d’autocars, proveïdors i encarregada del bar, per la qual cosa el saldo correcte era de 278.681 pessetes.


Dins la cuina de Sol Naixent

Bestretes.- Ja informàvem, a l'anterior capítol, de l’existència de bestretes als bancs de quantitats substancioses en concepte de “trimestre”(¿?), “nòmina” (¿?) i “relacions públiques” (¿?) que resultaven molt estranyes, per quant, segons els estatuts, els càrrecs de la junta són honorífics i gratuïts. Bartomeu Riera assenyalava que s’havien comès abusos i malbaratat  fons, destacant el que més impacte tengué:  el de l’anada a Ciutadella per un cost de 569.536 pessetes. El tresorer informa, també, que 141 socis han deixat de pagar la quota anual, i que se'ls requerirà l’import mitjançant el directiu Jaume Alzamora,  per poder participar al dinar del Club; els majors de 90 anys en resten exempts. L’àpat destinat a directiva i col·laboradors d’activitats anirà sufragat pel vicepresident Jaume Bonnín, el president Navarro i el tresorer. Les activitats per als majors de 65 anys són gratuïtes, i haurà d’abonar dos euros qui sigui menor de l’esmentada edat i que hi vulgui prendre part, havent de presentar el carnet d’associat. La Federació de Llevant de Gent Gran exigeix a cada associació l’abonament d’un euro anual per associat per sufragar les despeses dels seus empleats i assessors jurídics, dels quals els clubs es nodreixen. Estava pendent el pagament d’una factura del 2001 a Jaume Tous i aquest, refusa el seu cobrament i entrega el seu import a l’associació. Es fa necessari canviar el mobiliari, especialment cadires, però el pressupost per fer-ho puja a un milió de pessetes, i es deixa l’acord pendent. S’informa que el cost dels diferents monitors per a activitats vàries que dirigeixen els cursets a “Sol Naixent” apuja anualment a vuit milions de pessetes, i el Consell haurà d'ajudar amb l’increment de les subvencions que aporta. Es proposa que Miquel Vaquer, soci, sigui convidat per tal d'aportar idees per augmentar el nombre d'activitats, en qualitat de representant de Cultura, i es nomena Sebastià Terrasa com a delegat de la coral. S’agraeix a Llorenç Gili i a la família Antich les seves donacions desinteressades a favor del Club.


Sol Naixent, dinar del club.

Assemblea.- El 25 de maig de 2005, a l’assemblea general, es fa públic el sanetjament dels comptes de “Sol Naixent” per la nova directiva, que d’un saldo inicial de 5.213,10 € ha passat a ser de 8.245,21 €, gràcies a donatius de bancs i caixes, excursions, loteria, ingressos de quotes de 204 dels socis i subvencions del Govern Balear, i una volta haver-se posat al dia del pagament de les factures pendents. El batle Ferrer, present a la reunió, promet que l’Ajuntament aportarà diners per arreglar el mobiliari del centre i els finestrals deteriorats.


Jugant al bingo

Correspon, en aquesta ocasió, renovar parcialment la Junta directiva. Desprès de fer l’escrutini dels vots depositats, el resultat és de 55 vots per a Biel Garau Planisi; 21 per a Juana Pacis Polo; 106 per a Paco Pellicer Garau; 33 per a Miquel Vaquer Flaquer i 65 per a Antònia Vives Alorda. Pellicer i Vives ingressen a la directiva en substitució dels dos vocals que cessen per imperatiu legal.

 Joan Ferrer, batle

L’associat Jaume Fuster Alzina proposa, mitjançant carta adreçada a la junta, la utilització de la “llengua mallorquina” a tots els actes i actuacions que afectin la imatge exterior de l’associació, proposta que és aprovada, al mateix temps que s'accepta l’oferta de col·laboració de Fuster.


Sol Naixent, el menjar que no manqui.