inici

Cap Vermell

CA NOSTRA - 24

INAUGURACIÓ DEL PIS DE L'EDIFICI DE “CA NOSTRA” i més esdeveniments

 

La directiva del club “Ca Nostra” presenta un “planning” d’activitats múltiples per als associats pel curs de 1996. 20 excursions a diferents indrets de la geografia illenca, festes tradicionals i populars de Capdepera, bunyolades, “ses verges” (festa a què assisteix la Consellera de Presidència del Govern Balear, Rosa Estaràs, que és obsequiada amb una bossa de palmito confeccionada per Bàrbara Sureda “Vergera”), nit de Nadal i nit de Cap d’Any, sense mancar la commemoració del XI aniversari de la fundació de “Ca Nostra” amb homenatge als socis de major edat que, aquest any, són Antoni Domínguez Fornés i Maria Garau Massanet. El dinar del dia del Club se celebra a S’Alqueria del Comte. La vocal de la junta, Francisca Flaquer “Rigus”, per designació, representa “Ca Nostra” a l'homenatge als matrimonis que aquest any compleixen les noces d’or, organitzat per la CAIB a Ciutat.

1997.- Jaume Tous Andreu i Catalina Forteza Bonnin reben, aquest 1997, els honors de ser els socis de més edat. S’inicien les obres d’ampliació del local social, que culminaran amb un nou pis per a l’edifici, i el cost pressupostat és de 28.291.563 pessetes. La residència que es vol fer a ca ses Monges continua pendent del vistiplau de les autoritats – l’edifici no compta amb cap valor arquitectònic, segons comentaris de la Sala, als quals el president de la Tercera Edat i Junta han contestat que, precisament per això, es pot ubicar allí una residència per a ancians –. La psicòloga Fina Santiago efectua conferències i cursets sobre la millora de la memòria a un nombrós grup de persones majors, amb extraordinari èxit. S’inicia l'activitat de bingo els dissabtes i diumenges horabaixa, amb un preu de la tarja de joc de 10 pessetes. Es constitueix una comissió femenina per a les festes patronals del poble que integren Francisca Flaquer, Catalina Terrasa, Margalida Tous i Catalina Ferrer, les quals, a més, retran visita als malalts que siguin socis. S’habilita el saló parroquial annex al Convent per a celebrar-hi balls, mentre s’efectua la reforma de l'edifici social, i al local de la vicaria, de la part baixa, s’hi traslladaran documents i estris, amb el mateix fi. Jaume Tous “Jato” promou, entre els col·lectius de la gent major de Capdepera i Cala Rajada, una revista amb la capçalera de “Els Padrins”, que arriba a comptar amb nombrosa acollida entre les persones majors, i es gratuïta. S’organitza una vetllada pels “darrers dies” amb una mostra d'obra de pauma i càntics de cançons de carnaval, sota la direcció d’Elionor Gòmez-Quintero, i un festival musical infantil dirigit per Climent Crespo. Aquest any, la Ciutat de Vacançes “Font de Sa Cala”, d’Antoni Moll “Miquelet”, acollí el dinar del dia del Club, gratis per als qui tenien la quota pagada, i amb un cost de 1.500 pessetes per als qui no.

Associació de beneficència.- Amb un estat de comptes que totalitza un saldo a favor de l’associació de 2.239.977 pessetes, el qual es dona a conèixer a tots els afil.liats, desglossant-se les partides del balanç anual de 1997, se celebra assemblea general. Allí es comunica el canvi d’encarregat, en aquest cas d’encarregada, del bar del Club, que passa a ser Antònia Juan Flaquer. Al mateix temps, es dona compte de la posada en marxa d’una agrupació local per a beneficència, sense ànim de lucre, de la qual el president Pere Terrasa farà part, amb l’objectiu d’administrar i dirigir el futur centre de dia, menjador social i residència d’ancians a instal·lar, com ja s’ha dit en anteriors capítols, al convent de les Religioses Franciscanes, en qualitat de centre assistencial de Capdepera i Cala Rajada. Es compta amb Maria Magdalena Maldonado en representació del Ajuntament; el rector Andreu Genovard, per la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera; el senyor Gabriel Flaquer, pel Grup d’Acció Social; Miquel Ferrer Ginard, com a president de “Sol Naixent” de la Tercera Edat de Cala Rajada, i sor Joana Mateu, que es dedica a l’assistència sanitària local. Se signa l’acta fundacional de la creada agrupació, i es nomena president de la gestora el senyor Terrasa Sansó, per ser la persona de major edat, i es fa entregadels estatuts de funcionament a la Consellería de Presidència del Govern Balear per a la seva aprovació i registre; així mateix, un exemplar del document es remet a la Reverenda Mare Franciscana per poder redactar l’escriptura de cessió del Convent a l’esmentada agrupació de beneficència.La directiva rep l’oferiment de la directora de la coral per debutar davant el públic el dia de la inauguració de l’ampliació del edifici del Club. El president realitza gestions amb la Federació d’Associacions de Persones Majors en què sol·licita un ajut per poder abonar a Elionor Gómez l’import que aquesta demana per dirigir el conjunt musical. La Federació respon que per a percebre aquest estipendi s’ha de considerar el cor de la tercera edat com una activitat de l'associació.

1998.- Des dels fets narrats anteriorment fins a la data de benedicció del nou pis o ampliació del centre “Ca Nostra”, que tingué lloc el primer dia de juliol de 1998, va transcórrer mig any, sense massa notícies d’interès. Am la presència del president del Govern Balear, Jaume Matas; el batle de Capdepera, Joan Pascual; la consellera de Presidència, Rosa Estaràs; el director general d’Acció Social, Miquel A. Martín; el director de l'IBAS, Antoni Contestí, i representants de la Federació de Persones Majors de Balears, a més de l'Ajuntament en ple i altres destacades personalitats, restà inaugurada l’esmentada ampliació. Els convidats foren obsequiats pel president i junta directiva de “Ca Nostra”, en uns salons de l’entitat que presentaven un immillorable aspecte traduït en ornaments florals. Se serví un àpat als reunits i la coral del Club de la Tercera Edat va interpretar belles peces del seu repertori, no sense abans comunicar als presents que es tractava de la presentació del cor, del seu debut. A la planta baixa, s’oferí un bufet als 270 socis assistents. El president Matas i el batle Pascual descobriren les plaques col·locades a la façana, indicatives de l'acte que se celebrava. Una d’elles resava – i actualment allí continua –: “Centre assistencial de la Conselleria de Sanitat”. Molts demostraren el seu goig quan ho llegiren, ja que interpretaren que, a la vegada que club de la tercera edat, es tractava d’un ambulatori per als més grans, a manca de la tan escainada residència.No mancaren, això sí, els parlaments de rigor per part dels senyors Matas Palou i Pascual Amorós, i de la consellera Rosa Estaràs.


B.Melis

Il.lustracions: Coral “Ca Nostra” de la 3ª Edat /Jaume Matas, Rosa Estaràs i seguici/ Joan Pascual, batle/ Saló planta baixa plena de gent. 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar