Història de la Tercera Edat de Capdepera, 

contada per un“Col·lectiu de Gent Gran”


Acta fundacional
ACTA FUNDACIONAL.- El 6 d’agost de 1985, es convoca la primera assemblea general d’associats i simpatitzants de l’ “Associació de Persones Majors Ca Nostra”. Se'ls fa entrega a tots i cadascun dels assistents del “Carnet d’Associat de la Tercera Edat” i es fa públic l’organigrama dels càrrecs dels components de la Junta Directiva. Com ja vàrem dir al capítol anterior, el president serà Bartomeu Ferrer Gili. Vicepresident: Antoni Pascual Vaquer de “Na Taconera”; Secretari: Guillem Fullana Bibiloni “Cremat”; Tresorer: Damià Casellas Perchana d’es forn de “Can Mengol”; Vocals: Nicolau Mayol Vila “Maiol”, Sebastià Sureda Massanet de “Ca Ses Petites”, Manuela Rigo Bauzà, de “Cas Madrilenyo” i Margalida Flaquer Pascual “Racona”. S’aproven, sense cap vot en contra, els Estatuts de l’Associació, i s'autoritza el president per a la signatura adient i legalització corresponent. I, com a prova de conformitat, signa la resta de directius l’acta fundacional constitutiva de “Ca Nostra”, i es dóna per finalitzada, enmig de clamoroses ovacions dels reunits, l’assemblea. El 31 de juliol, amb el nombre de registre 7.750, l’acta és presentada i entregada a la Delegació del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els estatuts tenen entrada a l’esmentat organisme el 12 d’agost del mateix any, on son visats i segellats amb el nombre 1.158/262 pel delegat Carlos Martín Plasencia. El president, senyor Ferrer Gili, al moment de l’enregistrament dels Estatuts, certificà que “Ca Nostra” no comptava amb cap patrimoni social i que el límit del pressupost anual era de 5 milions de pessetes, essent l’àmbit territorial d’actuació tot el municipi de Capdepera – i no únicament el poble. A continuació, va rebre la següent arenga, que no podem resistir-nos a escriure:

__”Resultant que, segons l’article núm. 7 dels Estatuts, són els seus fins: la representació, promoció i defensa dels interessos dels associats; informar, difondre assessorar i orientar els socis sobre problemes afins; fomentar la solidaritat, creant i promocionant serveis comuns de naturalesa assistencial, programant les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques per als membres de l’entitat; estudiar i proposar solucions als problemes que tenguin o pugin tenir els pensionistes i jubilats en tots els àmbits de la Seguretat Social; entaulant i mantenint relacions amb organismes com “Inserso”, “Insalud”, “Residències”, etc., ajudant a promoure activitats culturals que transmetin a les generacions joves la cultura rebuda dels nostres avantpassats; mantenir i promoure un local social dedicat a les activitats pròpies del Club, que sempre tindrà les portes obertes absolutament a tothom, sense cap classe de discriminació amb igualtat de drets per als jubilats i pensionistes i els seus respectius cònjuges, sempre que s’observi una conducta cívica i moral correcta”.


                                  Joan Capó, secretari del Governador

El president va haver de signar l'“enterado” de tot allò que precedeix i va haver d’escoltar, no sense abans demanar al secretari del Governador, don Joan Capó, que tot allò que acabava d’expressar-li li ho donàs per escrit. A això, Capó li contestà: ”Senyor meu, vostè ha de llegir el paràgraf de l’article 7 d’aquests estatuts i s’adonarà que diuen tots el que acab de detallar”. ”Bé, idó – manifestà en Tomeu Ferrer, amb la seva habitual sornegueria –, ho emmarcarem i ho posarem a l’entrada del Club per a coneixement general, si així ho troba vostè ”. A la qual cosa el secretari respongué: Vostè és el president, ho faci com trobi millor”. I no se'n parlà pus.                                           

Per espai de molts d’anys, l’article 7 restà exposat, emmarcat en el local social. Bartomeu “Segó” , el president, no deixava passar ni un sol dia sense senyalar amb un dit cap al marc, advertint a tots sobre la serietat que impregnava el document. I, afegía, el rcordat Tomeu “Segó”: “Quina cara posava aquell homenet del Govern Civil quan li vaig dir que emmarcaria el seu discurs!”Acta fundacional i de constitució de la junta directiva provisional de "Ca Nostra"


Fins al pròxim capítol…

Col·lectiu Gent Gran- “Meyme”