Segon quadrimestre. Oferta d'Educació Secundària per Persones Adultes.

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2019-2020
2n QUADRIMESTRE
ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys que es trobin en alguna de les situacions esmentades a l’Annex I

Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: De dilluns a dijous de 17:00 h a 21:00 h i divendres de 16:30 h a 20:30 h
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Segon quadrimestre:
Inici: 17/02/2020 Final: 19/06/2020
Preu: 15 €, si es matriculen a 1, 2 ò 3 assignatures; i 30 €, si es matriculen a més de 3 assignatures, en concepte de material

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font)

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

2n QUADRIMESTRE
Tots els alumnes: del 10 al 14 de febrer de 2020
Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
El dimarts 11 de febrer també d’11:30 a 13:30h

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA
Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n. 4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font) Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.ca

 

  

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ
AULA SON SERVERA  CURS 2019-20  2n QUADRIMESTRE
3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys que es trobin en alguna de les situacions esmentades a l’Annex I

Finalitat:
Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00h a 14:00h

Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Segon quadrimestre:
Inici: 17/02/2020
Final: 19/06/2020
Lloc: Escoles Velles
Preu: 15 €, si es matriculen a 1, 2 ò 3 assignatures; i 30 €, si es matriculen a més de 3 assignatures, en concepte de material.
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS AULA SON SERVERA

 D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

 La matrícula per al segon quadrimestre : 11 i 13 de febrer de 10:00 a 13:30.

Lloc: Escoles Velles de Son Servera

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà del 10 al 14 de febrer de 17:30 a 20:30h. Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font) Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat

 
ANNEX I ALUMNAT QUE POT ACCEDIR ALS ESTUDIS D’ESPA

Poden accedir als ensenyaments de persones adultes les persones majors de divuit anys o persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments les persones majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:
a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
b) Ser esportistes d’alt rendiment.
c) Estar internats o internades en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

L'alumnat menor d'edat i major de setze anys que compleixin alguna de les condicions indicades amb anterioritat ha d'aportar la documentació que acredita aquesta situació per accedir als ensenyaments de formació per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària i a l’hora de formalitzar la matrícula han de venir acompanyats de pare/ mare o tutor legal