ESPA. Educació Secundària per a Persones Adultes.

Ensenyaments equivalents a ESO, destinats a les persones adultes que volen obtenir el Graduat en secundària. Es fa una valoració inicial (VIA), que té en compte els estudis cursats anteriorment; cas de no poder acreditar estudis, es pot fer una prova d’anivellació.

L’alumne pot decidir de quins mòduls es vol matricular, d’un fins a sis (Llengua Castellana, Llengua Catalana, Anglès, Ciències Naturals, Matemàtiques i Ciències Socilas).

Es poden cursar en dues modalitats:
Presencial
De primer a quart en torn d’horabaixa a Artà
Tercer i quart en torn de matí a Son Servera
Semipresencial
Quart en torn d’horabaixa a Artà

En la modalitat presencial, l’assistència és obligatòria per ser avaluat en avaluació contínua. L’alumne té 3 o 4 hores de classe setmanal per matèria.
En la modalitat semipresencial, l’assistència és voluntària. L’alumnat té dues tutories setmanals per matèria, una individual i una col·lectiva, amb el professor per fer un seguiment del curs i resoldre dubtes. L’alumnat només ha d’acudir al centre obligatòriament per realitzar els exàmens, un per matèria al final del quadrimestre.

Aquesta modalitat està adreçada a persones que els falta una o dues assignatures per acabar, tenen una certa destresa informàtica, són capaces d’estudiar soles ja que tenen hàbit d’estudi, se saben organitzar al seu temps lliure.

Es poden cursar a la mateixa vegada mòduls en modalitat presencial i semipresencial.

MATRICULACIÓ
Es poden incorporar a l’educació secundària per a persones adultes els majors de 18 anys o els qui els compleixen dins l’any natural de la matrícula. Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:
a. Trobar-se amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
b. Ser esportistes d’alt rendiment
c. Trobar-se internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.
La matrícula per al segon quadrimestre és de l’11 al 15 de febrer.
A Artà, de 17:30 a 20:30 i el dimarts 12 de 11:30 a 13:30
A Son Servera, dies 12 i 14 de 10:30 a 13:30.

Es poden incorporar a l’educació secundària per a persones adultes els majors de 18 anys o els qui els compleixen dins l’any natural de la matrícula.
Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:
a. Trobar-se amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
b. Ser esportistes d’alt rendiment.
c. Trobar-se internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin
La matrícula per al segon quadrimestre és de l’11 al 15 de febrer.
A Artà, de 17:30 a 20:30 i el dimarts 12 de 11:30 a 13:30
A Son Servera, dies 12 i 14 de 10:30 a 13:30.