CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. febrer 2019

EXP. NÚM:  PLN/2019/11
DATA: 07 / de febrer / 2019
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

A) Part resolutiva

  1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 13 i 20/12/2018
  2. Expedient 5151/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost: APROVACIÓ PRESSUPOST 2019: ESMENA ERROR OMISSIÓ NEGOCIACIÓ
  3. Expedient 537/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció): CONVENI D'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP

B) Activitat de control
4. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
5. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes