L'APIMA de l'IES de CAPDEPERA convoca el concurs de disseny d’un nou "logotip" destinat a ser la nova imatge representativa de l'APIMA de l'IES de Capdepera. 
BASES DEL CONCURS DE LOGOTIP

L'APIMA de l'IES de CAPDEPERA convoca el concurs de disseny d’un nou "logotip" destinat a ser la nova imatge representativa de l'APIMA de l'IES de Capdepera.
El concurs es regirà per les següents BASES:

1. OBJECTIU Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa de l'APIMA de l'IES de Capdepera.

2. PARTICIPANTS El concurs està dirigit a tots els alumnes del centre IES de Capdepera del curs 2017-2018. Cada alumne podà presentar 1 única proposta. Si en presentàs més d’una, quedarà exclòs del concurs.

3. PROPOSTA El treball consisteix en la presentació d’un "logotip integral", es a dir, com a mínim un ISOTIP (símbol o icona) i un logotip (denominació), tenint present que la seva finalitat serà la seva utilització com a imatge representativa de l'APIMA de l'IES de Capdepera. La proposta ha de complir:
a) El disseny ha de ser original i inèdit. La presentació del logotip al concurs per part de l’alumne implica que certifica que el logotip és fruit de la seva creativitat personal, que és el seu propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones. Igualment no es pot utilitzar el treball de cap tercera persona, com per exemple, fotos o elemets de disseny que no hagin estat fets pel propi participant.
b) El tema serà lliure. S’exclouran tots aquells logotips que tenguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes u ofensives contra persones i/o institucions.
c) Les propostes presentades no es retornaran al seu autor.
d) Una vegada enviada no es podrà retirar la proposta del logotip.

4. PRESENTACIÓ Els dissenys proposats per al concurs s’hauran d’entregar a secretaria del centre en un full blanc de mida DINA4. El nom, llinatges i curs s’han de posar a la part del darrera del full. S'acceptaran propostes des del dia 7 fins el dia 31 de maig de 2018 com a data límit. S'admetràn formats tan realitzats "a mà" com per mitjans informàtics.

5. JURAT i VEREDICTE
a) El jurat estirà compost per 4 membres de la Junta de l' APIMA i 2 professors de l'IES de Capdepera.
b) El jurat decidirà en primer lloc les propostes que seran admeses i n’aixecarà acta de les que siguin excloses, indicant el motiu de l’exclusió i en segón lloc la proposta guanyadora.
c) El veredicte del jurat serà inapel·lable, notificant-li en persona al guanyador, que es farà públic al taulell d’anuncis del centre, i d’altres mitjans, a partir del 8 de juny de 2018. Contra els acords que adopti el jurat del concurs, no procedirà cap reclamació, a no ser que es tengui constància d’haver vulnerat el que estipulen aquestes bases.
d) El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs, al que s’haurien de presentar nous treballs.

6. DRETS DE PROPIETAT
a) El guanyador del concurs cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i presentat, per la qual cosa l’APIMA de l'IES de Capdepera passarà a ser propietari de tots els drets de propietat industrial, intel·lectual, i de qualssevol altra mena que poguessin correspondre, així com el seu “copyright”. De la mateixa manera es cedeixen també els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.
b) El guanyador renuncia sense limitació a qualsevol reserva de drets al seu favor o a qualsevol altre dret sobre el disseny.
c) El guanyador es farà totalment responsables en front a les possibles reclamacions de qualsevol caire o que terceres persones poguessin fer, sense caràcter exhaustiu, a la originalitat, semblances o copes totals o parcials dels treballs presentats.

7. PREMI S’estableix un únic premi d’uns AURICULARS BEATS, MODEL SOLO2 valorats en 139€ , o similars

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en el concurs dur implícita l’acceptació de totes aquestes bases i el veredicte del Jurat. Tot cas no previst a les presents bases serà resolt pel Jurat.