CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Maig 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/4
DATA: DIJOUS, dia 03/MAIG/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 15/03/2018

2. Expedient 1078/2018. Reclamació altres administracions. REQUERIMENT DELEGACIÓ GOVERN COMPLEMENTS ESPECIFICS. ANUL·LACIÓ ACORDS PLENARI 14/12/2017

3. Expedient 1820/2018. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018

4. DECRETS I RESOLUCIONS

5. Precs i preguntes