inici

Cap Vermell

Ajudes municipals per restaurar i/o rehabilitar façanes 2018

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Capdepera ha convocat per segon any la convocatòria de subvencions municipals destinades a la restauració i/o rehabilitació de les façanes de Capdepera.


  

L’objecte és fomentar la restauració i/o rehabilitació de les façanes dels habitatges i edificis residencials que afecten la via pública, per tal de recuperar i mantenir l’estètica del poble, millorant-ne l’aparença exterior.

Aquest any el termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de la seva publicació al BOIB; és a dir, fins al proper 19 d’abril.

La partida total del pressupost destinada per aquestes ajudes és de 20.000€.

Els ajuts a atorgar seran com a màxim del 50% del pressupost total d’execució de l’obra, amb un màxim de 2.000€ per immoble.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat, que tot i no tenir personalitat jurídica pròpia tenguin les condicions següents:

- Ser propietaris d’habitatges unifamiliars.

- Ser propietaris integrants de comunitats de propietaris.

Les intervencions sobre les façanes a subvencionar hauran d’afectar a la via pública i complir els requisits següents:

a) Que les façanes estiguin situades dins el plànol de la present convocatòria.

b) Que es tracti d'edificis amb una antiguitat igual o superior a 30 anys.

c) Que es tracti d'obres destinades a la conservació i manteniment de les façanes (sanejament d’esquerdes, arrebossats, referits, pintar, etc).

d) Que es tracti d'obres destinades a l'ocultació del cablatge.

e) Que es tracti d'obres destinades a la reparació i restauració de la fusteria (portes i finestres).

f) Que es tracti d'obres destinades a la intervenció en canals i recollida de pluvials.

g) Que es tracti d'obres destinades a la conservació, reparació i consolidació de cornises, voladissos i motllures.

Queden excloses de l’àmbit de la subvenció:

a) Els edificis en situació de fora d’ordenació.

b) Les obres que impliquin la demolició de façanes.

c) Les actuacions que representin el buidatge estructural o l’enderroc.

d) L'ús de revestiments no tradicionals.

e) Les intervencions que situïn o mantinguin els aparells d’aire condicionat, les antenes, els conductes de fum o qualsevol altre element d’aquest tipus situat a la façana o als balcons.
f) Els edificis en els quals s’hagi iniciat i no s’hagi resolt un expedient d’infracció urbanística.

g) Els edificis destinats a ús comercial, explotació turística o d’establiments públics.

S'ha de presentar comunicació prèvia i complir les condicions que eventualment imposi l’administració competent en matèria de Patrimoni.

Les intervencions previstes han de tenir en compte la totalitat de la façana, tant pel que fa a composició com pels materials d’acabat.

Tant els colors, materials, l’acabat de les façanes com les fusteries exteriors i les baranes, s'han d’ajustar a les condicions estètiques de les vigents Normes Subsidiàries de Capdepera.

Per a més informació podeu contactar amb el departament d'Urbanisme i/o consultar la publicació al BOIB Núm. 34 de 17 de març de 2018.

Clica per obtenir tota l'informació en DFFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar