CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Febrer 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/1
DATA: DIJOUS, dia 1/FEBRER/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 14/12/2017
2. DONAR COMPTE DELS INFORMES D'INTERVENCIÓ AMB ACORDS CONTRARIS

B) Activitat de control
3. DECRETS I RESOLUCIONS

C) PRECS i PREGUNTES