CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER CONCEDIR  LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU  DE L’HORT URBÀ DE CAPDEPERA

 

L’Ajuntament de Capdepera obre una convocatòria pública per a l’accés a  parcel·les d’hort urbà ubicat a la parcel·la municipal situada darrere l’escoleta Es Ferreret, al Carrer Principal de Capdepera: les deu parcel·les estan destinades a persones en situació d’atur de més d’un any, prejubilats o jubilats.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 23 de gener.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases reguladores de la convocatòria del procés d’assignació de l’ús privatiu d’un hort urbà a Capdepera per a l’any 2014. Per tenir informació de les normes i funcionament dels horts urbans es pot consultar el Reglament de règim intern i funcionament de la xarxa d’horts urbans de Capdepera.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de llicència d’ús privatiu dels horts urbans de Capdepera que s’adjunta com a annex 1 (persones físiques)  o annex 2 (persones jurídiques) de les Bases reguladores de la convocatòria, en el registre de l’Ajuntament de Capdepera o a través de qualssevol dels mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones físiques aspirants han d’ajuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència), en cas que no tinguin expedient obert a l’àrea Serveis Socials municipals.

b) Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort urbà (annex IV de les bases).

c) Declaració jurada o fefaent que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals (annex V de les bases). En cas de no presentar-se, en el cas dels adjudicataris proposats per l’àrea de Serveis Socials, la Comissió Mixta decidirà en aquests casos.

Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones jurídiques aspirants han d’ajuntar la documentació següent:

a) Original i fotocòpia dels estatuts de la persona jurídica.

b) CIF de la persona jurídica.

c) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència), de la persona que tengui poders suficients per representar i actuar en nom de la societat.

d) Darrera acta de nomenament de la representació o qualsevol document acreditatiu de la persona que tengui poders suficients per representar i actuar en nom de la societat.

e) Una relació de les persones que hagin de desenvolupar el projecte en nom de l’associació o entitat, declarant que acompleixen tots els requisits de l’apartat 3.2 de les bases reguladores (ser associacions o entitats sense ànim de lucre que tenguin en el seu objecte social la sensibilització en temes ambientals i socials i/o la divulgació i/o formació, especialment dirigides a col·lectius de joves, gent gran o dones.

f) Declaració jurada o fefaent que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals (annex V de les bases). 


Per descarregar les bases clica el PDF