Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears (STEI-i) criden a la mobilització general i a la Vaga General per al proper 29 de setembre.   El govern espanyol ha aprovat el projecte de reforma laboral. La reforma s’acompanyarà amb la revisió del sistema de pensions amb un augment de l’edat de jubilació fins els 67 anys, i també del còmput d’anys treballats per calcular la quantia de la pensió, amb la consegüent reducció.
   Les reformes laborals que s’estan implantant a Europa responen a l’interés de les grans empreses i bancs d’augmentar la taxa de guanys de les inversores i usurpar el poder legítim de la ciutadania a través de mecanismes antidemocràtics. Volen la reducció de la despesa social, l’augment de les ajudes a bancs i empreses, aposten per la reducció de les pensions i els salaris, la disminució d’impostos per als més rics, pressionen per aprovar les reformes laborals… i els governs els fan cas.

   La reforma laboral respon plenament a les peticions del capital internacional. No només no seveix per reduir l’atur ni la precarietat laboral, sinó que, a més, afavoreix els acomiadaments i generalitza la inestabilitat. No posa límit a l’ús escandalós de la contractació temporal i permet el lucre privat amb les situacions de necessitat. Endureix les condicions per a cobrar les prestacions de desocupació. Ajuda amb diners públics a l’empresariat, que augmenta el seu poder sobre els treballadors i treballadores, i vol suprimir la negociació col•lectiva, única garantia de defensa front a les pretensions, mai satisfetes, dels que posseeixen el poder econòmic. En concret, la reforma laboral:

Facilita i abarateix l’acomiadament
- Generalitza l’acomiadament improcedent de 33 dies per any treballat (límit de 24 mesos) front al del 45 (límit 42 mesos).
- Amplia els motius per a l’acomiadament procedent, tant col•lectiu com individual, amb només 20 dies per any treballat (i un màxim d’una anualitat).
- Subvenciona els acomiadaments amb fons públics, a través del FOGASA, que els abarateix encara més per als empresaris.
- Estableix un fons de capitalització, en què les persones treballadores estalvien per pagar el seu propi acomiadament, mobilitat geogràfica o jubilació.

Augmenta els contractes de treball precari
- Abarateix els contractes a joves de fins a 24 anys (amb bonificacions del 100% en Seguretat Social) i baixos salaris. Incrementa el poder dels empresaris.
- Possibilita l’incompliment dels salaris fixats en conveni (clàusula de desvinculació salarial).
- Permet modificar sense acord les condicions pactades en conveni (horari, jornada, torns, funcions, mobilitat geogràfica…).
- Augmenta el dret empresarial de suspendre els contractes, introduint la suspensió amb reducció de jornada.

Privatitza els serveis públics d’ocupació i dificulta el cobrament de la prestació per desocupació
- Fomenta les agències privades d’ocupació, amb ànim de lucre.
- Permet l’entrada de les ETT a nous sectors, com les administracions públiques o en professions considerades perilloses.
- Endureix les condicions per a cobrar la prestació de desocupació, tot acurtant els terminis de contestació a la formació proposada.

Desregula la negociació col•lectiva
- Les empreses podran desvincular-se dels convenis col•lectius. Un pas més per a la desregulació.

    Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical Valenciana (Iv) i Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears (STEI-i), no hem compartit la política de concertació i de diàleg social practicada per les dues grans centrals sindicals en els darrers anys. No obstant aixó, les tres intersindicals treballen perquè les mesures previstes pel govern, aprovades en el parlament i imposades pels mercats, no cristal•litzen. També perquè noves mesures anunciades pel govern com la revisió de les pensions o el copagament sanitari no es duguen a terme. Només amb una resposta generalitzada i unitària, es poden frenar aquests atacs sense precedents a les condicions de vida de les persones treballadores.
 

Palma de Mallorca, València i Barcelona, estant a 9 de setembre de 2010.