SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 178AG/10
DATA: DIMARTS, dia 7/SETEMBRE/2010.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

  
I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 06/07/10.

II.- EXP. NÚM. 79AG/10: NOMENAMENT JUTGE DE PAU. 

III.- EXP. NÚM. 104AG/10: CALENDARI LABORAL 2011.

IV.- EXP. NÚM. 1SS-14/10: CELEBRACIÓ DEL DIA DEL COOPERANT.

V.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11/2010: GENERACIÓ SOIB.

VI.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 12/2010: GENERACIÓ MAP.

VII.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 13/2010: GENERACIÓ XARXA AIGÜES.

VIII.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 14/2010: GENERACIÓ ARXIU.

IX.- DECRETS I RESOLUCIONS.

X.- PRECS I PREGUNTES


Capdepera, 3 de setembre de 2010.


El  Batle,

 José A. Gallego Méndez