Els treballadors autònoms podran accedir a prestacions de l'atur
   El passat dia 6 d'agost se va aprovar la Llei 32/2010 per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.
   Així,  els treballadors autònoms tindran la possibilitat de cobrar prestacions per atur en el cas de cessament d'activitat, per a això hauran d'acreditar que es dóna aquesta situació, i podrà ser per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que determinen la inviabilitat de prosseguir amb l'activitat econòmica o professional (en cas de tenir un establiment obert al públic s'exigirà el tancament del mateix durant el cobrament de la prestació o en el cas de treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) per acabament de l'obra, etc.
    A part de la situació de cessament d'activitat, per tenir dret a cobrar, caldrà haver cotitzat almenys un any per accidents de treball (AT) i per malalties professionals (EP), és a dir, han d'estar d'alta i tenir cobertes les contingències professionals i estar al corrent de pagaments de les mateixes. a aquesta cotització es carregarà un suplement que serà del 1,7% de la base de cotització el primer any (8,33 € / mes per als que cotitzin per el mínim) i un 2,2% els anys següents.
   Els mesos a què es tindrà dret de cobertura per desocupació dependran del temps cotitzat, continuat i ininterrompudament abans del cessament amb les contingències professionals, sent:

Temps cotitzat TEMPS ATUR
De 12 a17 mesos  - 2 mesos
De 18 a 23 mesos - 3 mesos
De 24 a 29 mesos - 4 mesos
De 30 a 35 mesos - 5 mesos
De 36 a 42 mesos - 6 mesos
De 43 a 47 mesos - 8 mesos
48 mesos o més    - 12 mesos

   La sol•licitud de prestacions haurà de fer-se davant la Mútua triada per  'autònom per cobrir les contingències.
   La quantia de la desocupació serà del 70% de la base de cotització que hagi tingut en els 12 mesos anteriors.
   La quantia mínima de prestació per cessament d'activitat serà del 107% o del 80% de l'IPREM, segons es tinguin fills a càrrec o no.
   La quantia màxima serà del 175% de l'IPREM, llevat que es tinguin fills a càrrec, en aquest cas poden arribar al 225% de l'IPREM.
   Per calcular es tindrà en compte l'IPREM mensual incrementat en un 16,667% vigent en el moment del pagament de la prestació.

   Nota : Per a una informació més detallada i completa, de la forma d'acreditar, tramitació, excepcions, quanties concretes, etc, us recomanem que us informeu a les vostres gestories.


Informació de PYMEN