SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

1/12/2009


EXP. NÚM: 246AG/09

DATA: DIMARTS, dia 1/DESEMBRE/2009.

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.ORDRE DEL DIA
 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 27/11/2009.

 

II.- PROPOSTA DE BATLIA: AUTORITZAR AL REGIDOR SR. SEBASTIÀ SUREDA ROSSELLÓ LA REDUCCIÓ DE LA SEVA JORNADA.

 III.- VAR 58MA/09: PACTE DE BATLES COMPROMESOS AMB L’ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL.
 IV.- DECRETS I RESOLUCIONS. V.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 27 de novembre de 2009.

El Batle,

  Bartomeu Alzina Sureda