L'oposició en bloc insta al batle a incorporar el romanent de tresoreria  i retornar totes les partides dels préstecs que a data 31.12.08 no s’han fet servir

Joan Ferrer Flaquer, actuant amb qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació,
María Orts Rodríguez, actuant amb qualitat de portaveu de ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS  de Capdepera, membre d’aquesta corporació,
Mateu Melis Tous, i actuant amb qualitat de portaveu de ES GRUP de Capdepera, membre d’aquesta corporació,

EXPOSEM:

  El passat dia 20.04.09 vàrem enregistrar un escrit proposant una sèrie de mesures per tal de sanejar les arques municipals de cara al pressuposts del 2009 i com explicam, per deixar les mans lliures a l’equip de govern que entrarà el 2011 i poder fer front als imprevists que puguin sorgir.
En cap cas, la proposta dels tres partits de l’oposició és ni serà la de bloquejar la tasca de l’equip de govern, sinó tot el contrari, des de la nostra responsabilitat, volem donar la millor solució a la actual situació per la que atravessen les arques del consistori. També, volem que quedi clar que la responsabilitat de fer els pressupostos és vostra, però estem veient que fa gairebé un mes i mig que vàrem presentar aquestes propostes i no se’n ha agafat cap ni una als esborranys que ens heu presentat dels pressupostos.
  Durant aquest mes i mig de negociació estem veient que no se ens fa cap tipus de cas, abans el contrari, se continua gastant per damunt de les possibilitats reials de l’ajuntament, tant en inversions, que no se poden gastar ja que encara que es prorrogui el pressupost, no s’han incorporat les partides del 2008 i en despesa corrent, on pareix que no se vol aturar amb el malbaratament de la despesa que anomenam subjectiva. Veiem que ja hi ha partides que estan exaudides com per exemple: 
 
Image

   Sempre vos hem demanat uns pressupostos que reflexin la realitat municipal, si ja començam que en quatre mesos ja hem gastat el de tot l’any, i inclús hi ha partides que ja vos heu passat, vol dir que alguna cosa no va be. Heu d'entendre que seria una temeritat i una irresponsabilitat per la nostra banda aprovar uns pressupostos amb partides exaudides al més d’abril.
   La proposta feta a finals d’abril, constava de dues parts:
   La primera part feia referència a la reducció de la despesa corrent subjectiva ja que aquesta pujà de manera molt elevada als pressuposts del 2008. Aquesta proposta es totalment necessària si es volen assumir les despeses extra d’inversions que es realitzaren a l’anterior exercici.
   Ara mateix degut a que no disposam dels pressupostos del ’09  i es fa feina amb els prorrogats, hem de deixar a criteri de l’equip de govern la reducció de la despesa corrent, reducció que no s’està produint, es més que a dia d’avui ja hi ha nombroses partides esgotades. Per tant, sent conscients de que fa temps que vos avisam i la vostra dinàmica no canvia, heu de saber que segons quines partides, si vos excediu, ens plantejarem si les vos aprovam quan les presenteu al REC, es a dir,  el regidor que encomani la feina, com diu clarament l’informe de l’interventor, serà l’únic responsable de la factura.
   Per una altre banda hem de tenir en compte, i ha quedat demostrat a les diferents propostes de pressuposts de l’equip de govern per al 2009, que l’actual equip de govern es incapaç de davallar la despesa corrent i assumir les amortitzacions dels préstecs en càrrec als pressuposts. Per això,  també a l’escrit del passat 20 d’abril vos demanàvem que es retornessin els préstecs que, a dia d’avui, no s’han fets servir. Mesura que ara mateix es més urgent que mai ja que una de les potes per sanejar l’economia municipal, reduir la despesa corrent, no s’està duent a terme i l’oposició no ho pot evitar.
   Vist que ambdues propostes, son la millor solució per a que l’ajuntament disposi d'uns pressuposts reals i no gasti per damunt les seves possibilitats i els seus ingressos, que és el que està fent ara l’equip de govern.
  Vist que l’equip de govern no entén que està en minoria, que a dia d’avui te unes despeses ordinàries per damunt dels pressuposts prorrogats, que gasta partides que no te,  i que no ha fet ni cas ni s’ha pres seriosament les propostes de l’oposició per poder arribar a un acord amb els pressuposts.

No ens queda més remei que, per tot l'exposa't, presentar aquesta moció per via d’urgència, per que se sotmeti a votació i l’acord que se prengui, se dugui a terme inexorablement abans que acabi el més de juny:
   1.- Incorporar el romanent de tresoreria que s’hagi generat. Retornar amb càrrec al romanent les següents partides, ja que no és massa lògic que se financin amb un préstec a quinze anys quan la seva vida útil es molt menor:

Image

   1.- Instar al Sr. Batle a retornar totes les partides dels préstecs que a data 31.12.08 no s’han fet servir, el que suposarà un estalvi de despesa financera i de passius financers que ajudarà a la elaboració d’uns pressupostos reials a les necessitats i prioritats del municipi. Per començar a fer feina, indiscutiblement, s’han de retornar totes aquestes partides  que aleshores no tenen cap sentit, o son inversions no prioritàries en temps de crisi, i que suposen inicialment una quantitat de 4.220.208’54’-€. (partides assenyalades en vermell a la següent graella:


Image


Capdepera a 02 de juny de 2009.

Joan Ferrer Flaquer   
Portaveu Partit Popular      


Mateu Melis Tous  
Portaveu Es Grup

María Orts Rodríguez
Portaveu EU-EV

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.