Durant el ple del 7 de Novembre van tornar a fer-se ressò les veus que proclamaven la garantia d'un tracte adequat als animals perduts que es recullen al municipi.


 

En diverses ocasions durant els últims anys els/les residents a Capdepera denuncien que els animals extraviats al municipi, que són recollits per una empresa que manté un contracte amb l'ajuntament de Capdepera, no reben el tracte adequat i que tampoc se'ls garanteix protecció.

Segons el protocol d'actuació, avalat per la llei Autonòmica, els animals que romanen en les instal·lacions d'aquesta empresa durant un determinat temps sense ser acollits/adoptats per una família, són sacrificats.

És sabut que això succeeix i que l'ajuntament encara no ha pres decisions concretes d'actuació, tot i que si s'han mantingut "converses sobre aquest tema".

Esquerra Unida de Capdepera és una de les forces polítiques que s'ha manifestat en contra de la violació dels drets a la vida i contra el maltractament animal.

La difícil situació per la qual passen els desprotegits animals és una clara conseqüència de les retallades pressupostàries que s'han integrat en l'anomenada "crisi econòmica" per part dels governs i les diferents administracions (Estatal, Autonòmica i Local).

En canvi, tornem a reivindicar que les polítiques d'ajustaments i de retallades no són la solució més adequada.

En aquest cas, el bon tracte als animals hauria de ser una prioritat en la política municipal, i per això, l'ajuntament no hauria de recolzar accions que perjudiquin o impossibiliti tals pràctiques. Tot el contrari, estem convençuts que hi ha un consens social al municipi de Capdepera a favor de la protecció dels animals.

Per aquesta raó, demanem a l'ajuntament que aclareixi aquesta situació quant a la falta de bon tracte als animals per part de l'empresa contractada. Que reverteixi la política de contenció de despeses i dugui a terme totes les mesures necessàries per dir-li sí a la vida digna i al bon tracte dels animals.

Per a això sol·licitem, com a primer pas, una comissió informativa en la qual s'exposi la situació actual quant a contractes i convenis signats amb empreses que presten els serveis de recollida d'animals extraviats i tots els seus protocols d'actuació des que recullen un animal al municipi, el traslladen i l'acullen en les seves instal·lacions.

Com a segon pas, demanem a l'ajuntament valorar la proposta d'elaborar un projecte amb la finalitat de mancomunar els serveis amb els municipis veïns, Artà i Son Cervera, per autogestionar les mateixes necessitats municipals.

També demanem que l'ajuntament tingui una política de castració millorada. Per exemple, tenim constància que al municipi d'Artà, les actuacions de castració i control de les colònies de despeses són molt més actives i conscienciades. D'aquesta manera, amb la castració i prevenció, han aconseguit contenir el creixement descontrolat de les poblacions de gats.

Realitzar accions de protecció és possible, però és imprescindible la participació i col·laboració política.

Actualment, Capdepera compta amb tècnics municipals amb les qualificacions més que necessàries per realitzar l'estudi de necessitats i elaborar un projecte. A més, comptem amb un grup de persones voluntàries que fa anys treballen intensament per la cura de totes les mascotes que troben perdudes.

Aquesta petició no es podria contemplar si els nombres municipals ens mostressin que "no hi ha diners"; però tenim les condicions econòmiques que poden donar suport a aquesta intervenció.

Finalment, no només l'acció política directa és l'únic enfocament per millorar la qualitat "dels que no tenen veu", sinó que tota pràctica es reforça amb una part educativa. És a dir, les forces polítiques haurien de plantejar-se campanyes de sensibilització social per la situació actual i promoure a la crítica i denúncia social sobre les males pràctiques en les entitats de protecció d'animals.