Ban del Batle de Capdepera sobre la plaga del becut vermell (Rhynchoporus ferrugineus) en el nostre municipi

 

BAN

COM A BATLE PRESIDENT DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

FAIG SABER

Que ja hi ha hagut diverses palmeres afectades per la plaga del becut vermell (Rhynchoporus ferrugineus) en el municipi de Capdepera, per la qual cosa aquesta Batlia demana a tots els veïns propietaris de palmeres que apliquin les mesures fitosanitàries obligatòries generals davant la detecció d’un focus infestat per l'esmentat Rhynchoporus ferrugineus.

A tal efecte, Batlia vol recordar que roman en vigor la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de maig de 2010, per la qual es declara l’existència de la plaga Rhynchoporus ferrugineus a les Illes de Mallorca i a Eivissa, i s’estableixen les mesures per combatre-la (publicació al BOIB núm. 77, de 25.05.2010). Segons l’esmentada resolució:

 - Els propietaris de palmeres de dins el cercle de vigilància d’un quilòmetre de radi del focus han de realitzar dos tractaments fitosanitarispreventius amb periodicitat quinzenal mitjançant dutxa als ulls i fillols, a fi de garantir que el producte arribi a tota la corona de la planta.

- Dins una zona de protecció de 5 km de radi del focus, les podes de palmàcies hauran de ser autoritzades per la Direcció General d’Agricultura.

- La poda i intervencions de sanejament mecànic han de minimitzar les ferides i garantir l’eliminació de les parts afectades per la plaga i s'han d’acompanyar d’un tractament insecticida immediat.

En cas de sospita de la presència de la plaga, s’ha d’avisar la Direcció General d’Agricultura (647348894) o l’Ajuntament de Capdepera (971563052).

A més, es vol informar que en cas de tenir una palmera afectada la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ofereix ajuda fent una visita, realitzant el primer tractament fitosanitari per impedir la dispersió de la plaga i encarregant-se de la retirada i tractament de les parts afectades de la palmera. Per acollir-se a aquesta ajuda, contactau amb l’Ajuntament de Capdepera (971563052 o 636229919) o la Direcció General d’Agricultura (647348894).

I es publica aquest ban per a que en prengueu coneixement i el compliu. 

Capdepera, 19 de setembre de 2014

El Batle

Rafel Fernández Mallol