inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capadepera, davant la negativa a consultar un expedient
MÉS per Capdepera s'ha vist en la necessitat de demanar una comissió informativa per revisar l'expedient del Cap Vermell Beach, després que per decret de Batlia se'ns hi hagi denegat l'accés
Tota vegada que per Decret de Batlia s’ha denegat a
MÉS perCapdepera la possibilitat de revisar l’expedient tributari d’ICIO per valor de 12.000 € que s’està seguint per unes obres de l’empresa Cap Vermell Beach, a MÉS no ens queda més remei que sol·licitar una comissió informativa conjunta d’Urbanisme i Hisenda per tal d’investigar tant l’expedient d’obres com el tributari. MÉS per Capdepera vol deixar molt clar que seguirà investigant aquest assumpte fins a les darreres conseqüències.

         El fet de denegar a un regidor l’accés a un expedient administratiu és un fet molt greu, que limita de forma injustificada el dret dels representants municipals a accedir a tots aquells  antecedents, dades i informacions que estiguin en poder dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció; especialment quan es tracta d’un expedient sobre el qual pesa la sospita de presumptes irregularitats. Tot plegat suposa una absoluta manca de transparència i limita el funcionament democràtic de la institució.

         A més d’aquest assumpte, MÉS per Capdepera vol aprofitar per revisar en aquesta comissió una sèrie d’expedients urbanístics la tramitació dels quals ofereix dubtes. En els darrers anys s’han fet inspeccions d’ICIOS (impost de construccions, instal·lacions i obres) per part d’una empresa externa subcontractada, que han ofert liquidacions complementàries molt altes, en algun cas de  més de 240.000 €, tal i com va reconèixer el mateix Ajuntament en un comunicat recent.

         Cal recordar que aquestes inspeccions les fa aquesta empresa després que l’Ajuntament hagi donat el final d’obra. Una liquidació complementària de 240.000 € feta a una promoció suposa, per exemple, que s’han fet obres de més de 12 milions d’euros per sobre del projecte presentat a l’Ajuntament. Com és possible, per tant, que una empresa externa detecti un desfasament de 12 M € respecte del projecte inicial d’una obra, i que els serveis urbanístics del mateix Ajuntament no siguin capaços de detectar-lo? És imprescindible que tant el Batle, com a responsable d'Urbanisme, com els tècnics, si és necessari, ens expliquin aquesta circumstància. MÉS per Capdepera vol estudiar tots els ICIOS superiors als 10.000 € que s'han liquidat en aquests dos darrers anys.

         Finalment, també demanarem pels treballs que està fent l’empresa Tragsa a fora vila sense el permís i el coneixement de l’Ajuntament.

 

 MÉS per Capdepera
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar