Com partit municipalista que sóm, i davant la convidada del Sr. Batle a formar part de l’equip de govern, i la nostra vocació de fer feina pel nostre poble, acordàrem formar part de l’equip de govern pel que queda de legislatura sempre i quan se compleixin una sèrie de condicions, moltes d’elles que hem anat reivindicant al llarg d’aquest dos anys i mig i d’altres que pensam se poden dur a terme abans del final de legislatura. A saber:


1.- Aclarir tot el tema de la sala multiusos (Centre Cap Vermell)

Aquest assumpte ja arrossega des del 2010 sense aclarir gairebé res. Nosaltres no ens interessa la tramitació del expedient sino el per qué d’algunes partides presupostades que no acabam d’entendre i podrien suposar un estalvi de dobbers per l’ajuntament. En concret, vam demanar un informe de l’arquitecte municipal envers la cimentació i estructura i encara no s’ens ha contestat.

 

2.- Baixada de l’IBI l’any 2015.

Tenim clar que l’ajuntament té necessitats presupostàries degut al fort endeutament que ha de suportar (no entram en detalls del per qué). Ara bé. Tampoc és de rebut que siguin els ciutadans els que haguin de soportar aquesta càrrega financera i més en temps on se fa feixug arribar a final de mes per a moltes famílies del municipi. Arribar a un acord per reduir la presió fiscal als ciutadans.

 

3.- Obertura de la piscina municipal.-

 

Sabem que per tal d’obrir la piscina municipal el mes convenient per l’ajuntament és la concessió de les instal·lacions a una empresa aliena que l’exploti. Ara bé, amb les actuals circunstàncies cojunturals, no hi empreses que se vulguin arriscar i la posibilitat de obtenir un guany, malgrat sia petit no són fiables. Però per això hi ha l’ajuntament, per que dins la mesura de les seves posibilitats obrir la piscina per que els ciutadans la puguin gaudir, al manco algunes hores al día.

 

4.- Subvencionar el reciclatge a les PIMES.-

Tots sóm conscients que al segle XXI i amb un territori escàs com és l’illa, per haver un desenvolupament sostenible a llarc plaç, passa inexcusablement pel reciclatge. Ja sabem que són moltes les empreses que ja separen els materials de rebutg. Però any rera any, s’instal·len al nostre municipi noves empreses que no tenen aquest costum. Per això volem que per l’any 2015 (al 2014 no hi sóm a temps) s’incentivi a les PIMES a reciclar i a proporcionar-los un descompte sobre el rebut de recollida de fems.

 

5.- Transparència informativa municipal.-

Pensam que les decisions de l’equip de govern afecten directament als ciutadans del municipi. La seva desinformació no és beneficiosa per a ningú, ja que dona la sensació que se governa d’esquena al poble. Per això demanam que tots els actes i decisions de l’equip de govern (després de pasar el filtre de la protecció de dades), siguin penjats a la web municipal per coneixement de tota la ciutadanía.

 

6.- Aclarir tot el tema de l’abocador.-

També és un assumpte que arrosega des de l’any 2008 per l’ajuntament. No ens preocupariem en excés del tema si no fós que ja al 2013 és va tenir que habilitar una partida presupostària de gairebé 1.000.000’- d’€, que si no hi hagués hagut deficiències s’hagués pogut destinar a altres indrets del poble que necessiten també l’atenció municipal.

 

7.- Agilitat amb la confecció de les actes de juntes de govern, comissions informatives i plenaris.

Pensam que forma part dels Secretaris de cadesquna de’aquests organs de govern o de representació confeccionar les actes a la major brevetat de temps possible. El que no és de rebut és rebre les actes amb mes d’un mes de demora en el cas de plenaris i de varis messos en el cas de juntes de govern. Demanam pactar un temps prudencial però no massa llarc per la confecció i publicació d’aquest documents.

 

8.- Agilitat al departament d’urbanisme amb els permissos d’obra menor.-

El que no pot seguir així és la demora amb la adjudicació de permissos d’obra menor amb demores no imputables al contribuent de varis messos de retard. L’efecte que produeix és que molts de ciutadans assebentats del temps que tardaran en l’obtenció del preceptiu permís optin per no demanar-ho i esperar aconteixements, lo que provoca més feina al departament municipal d’urbanisme sense cap benefici afeigit pels ciutadans. Demanam la implantació de un servici com el de Palma, que el contribuent sol·licita el permís via internet, paga la taxa corresponent,  amb lo que pot començar al mateix moment la obra menor, i els serveis municipals més envant comproven que l’obra realitzada s’adapta a la demanada a la sol·licitut presentada.

 

9.- Partit municipalista.-

Es Grup no fa cap pacte contra el PP, ni a favor del PSOE, simplement per que a noltros ens interessa fer feina amb persones series i responsables que tenguin com a prioritat la política municipal, per tant, seguim tenguent llibertat de vot alhora de votar propostes, mocions o posicionaments que, siguin d’un color o d’altre esdevenguin beneficiosses pel nostre municipi.

 

10.- Compromís de aportacions per part del nostre representant.-

Després de moltes deliberacions de la nostra assemblea, pensam que a aquestes alçades de la legislatura no podem agafar cap àrea de govern. Malgrat hi ha algunes que no hem vist feina i d’altres que se puguin millorar substancialment, no hi ha temps material per desenvolupar un projecte amb un any i mig de feina. El que sí pensam que podem aportar és entrar a formar part de l’equip de govern, com a tinent de Batle i participar a les juntes de govern, deliberacions i pressa de decisions de l’equip de govern per millorar la gestió municipal.

 

11.- Retribució.-

Com ja vam anunciar al plenari a l’oferiment del Batle, no volem cobrar més que per assistències, igual que venim fent fins ara. Aquest fet no significa que no volguem responsabilitats ni que serveixi com excusa per no desenvolupar la nostra tasca. El que passa és que el nostre representant ha planificat la seva forma de vida per aquests quatre anys fora de l’equip de govern i té compromissos laborals que no pot desatendre. Per tant, el més just i raonable és cobrar per assistències que seran sempre I quan la seva situació laboral li permeti.

 

Aquests punts, com no potser d’altra manera volem que se cumpleixin d’aquí a final de legislatura, quedant a la seva disposició per parlar-ne i establir un calendari d’actuacions que, sens dubte, significaran una millora per al nostra municipi, que és el que volem tots els que ens dedicam a la política municipal.

 

Atentament

 

 

Mateu Melis I Tous

Regidor d’Es Grup a l’Ajuntament de Capdepera