“És inadmissible que Capdepera sigui l'únic ajuntament que queda fora del Consorci de Llevant i que no enviï ningú a les reunions per almanco saber de què es parla”   

    
  Consorci de Llevant.
Capdepera és l’únic municipi que no és present en el Consorci de Llevant; aquest no s’atura de fer passes per a la seva constitució i que té com a objectiu el poder abaratir el cost dels serveis bàsics que presten els municipis. La resta, Manacor, Son Servera, Sant Llorenç, Artà i Santa Margalida han optat per unir esforços. És totalment inadmissible que Capdepera en quedi fora per la manca absoluta d’interès del nostre equip de govern, el qual ha estat convidat a entrar-hi. Tornam a exigir que almanco enviïn algú a les reunions per saber de què es parla i tenir la informació suficient per prendre una decisió al respecte. 

  Augment de taxes i preus públics. En el darrer Ple es va aprovar la pujada de totes i cada una de les taxes i preus públics que afecten els serveis que ofereix l’Ajuntament, entre les quals l’IBI.

 Pel que fa a aquest últim, l'IBI, hi ha hagut un important augment dels valors cadastrals, que s’aniran aplicant progressivament mitjançant l’augment d’un 10% anual. El que es va discutir en el Ple va ser el tipus impositiu que s’ha d’aplicar al valor del bé immoble, que l’equip de govern ha passat del 0'74 al 0'70 en el cas de les urbanes. Aquesta rebaixa d’un 0'04 és insuficient per al PSM-Entesa ja que compensa amb penes i treballs l’augment que suposa la nova ponència de valors. En tot cas, i tota vegada que l’equip de govern insisteix que necessita aquests diners per a complir amb el pla d’ajust aprovat l’any passat, el PSM-Entesa va optar per abstenir-se i no fer excessiva demagògia al respecte tot i que en el seu moment vàrem manifestar la nostra oposició a les mesures que el Govern central està obligant a aplicar a les entitats locals.

   Això sí, ja anunciam que l’any que ve ens oposarem a qualsevol mesura que no suposi una rebaixa significativa del tipus a aplicar, possiblement fins al 0'65, atès que hi haurà un nou increment d’un 10% del valor dels immobles i que l’Ajuntament no necessitarà tants d’ingressos per a complir el pla esmentat. És evident que bona part de les famílies no poden assumir aquestes pujades desmesurades d’imposts, per molt de pla d’ajust que s’hagi de complir. Per tant esperam que l'equip de govern consensui amb totes les forces polítiques aquest punt.

 Pel que fa a la resta de taxes i preus públics, es varen augmentar d’acord amb l'IPC de les Illes Balears, és adir, un 0'3 %. Cal recordar en primer lloc que no és obligatori pujar l’IPC cada any, de fet molts de consistoris tenen congelades les seves taxes. PSM-Entesa, com ja va fer l’any passat, discrimina entre aquelles taxes que afecten els serveis bàsics i de primera necessitat (centre de dia, teleassistència, serveis administratius, neteja, clavegueram) dels que no ho són o tenen un caràcter lúdic (entrada a museus, publicitat, enderrocs, etc.) En el cas dels primers, ens vàrem abstenir, considerant que s’aplicava l’IPC menys costós, i en els segons hi votàrem a favor.

 

  PSM-Entesa Capdepera