Moció reducció ordenança fiscal IBIAL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   El Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el seu portaveu Joan Ferrer Flaquer, i d’acord amb el que es preveu al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent Moció per al seu debat i votació al proper Ple Ordinari.

Exposició de Motius:
   D’uns anys cap aquí s’ha fet usual als paisatges urbans els captadors solars que, servint-se del efecte hivernacle, aprofiten la radiació solar per calentar aigua, calefactar i, en qualque instal•lació industrial, inclús refrigerar. Una possibilitat que promet importants desenvolupaments ja que la demanda de fred augmenta amb els dies de mes calor, e a dir, quan mes abunda el recurs. L’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació al 2006 que obliga a las noves construccions i a las rehabilitacions a instal•lar energia solat tèrmica, a sigut el revulsiu que necessita aquesta tecnologia per refermar-se.
   Però la crisi econòmica, que ha afectat de manera excepcional al sector Inmobiliaria, alenteix las previsions inicials i tenint en compte la importància de les energies renovables de tipus tèrmic per el compliment dels objectius, aquest sector tindrà que augmentar la participació en el balanç energètic. Sense cap dubte, la disminució de la activitat constructiva es una dificultat per dur-ho a terme, però el camp de treball es molt ampli. Els edificis de vivendes existents, els grans edificis de serveis i els industrials, seran els àmbits objecte de desenvolupament prioritari de l’energia solar tèrmica als propers anys.
   Per accelerar l’ introducció d’aquesta energia, es tindrà que dissenyar nous sistemes de recolzament adequats que permetin a aquesta tecnologia donar un salt qualitatiu i quantitatiu
Aquí a Capdepera el u de desembre de 2009 es va aprovar per unanimitat de tots els partits que componien l’arc municipal a aquella època una proposta de la regidoria de medi ambient per L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA AL PACTE DE BATLES, amb la següent exposició de motius:
   "Atès que per part de la UE, en data 9 de març de 2007, adoptà el paquet de mesures “Energia per un món que canvia”, amb el qual es comprometia de manera unilateral a reduir les emissions de CO2, un 20% abans de 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i una quota del 20% de fonts d’energia renovables en el mix energètic.
Atès que es reconeix la responsabilitat de l’autoritat local juntament amb les autonòmiques i nacionals de millorar l’eficiència energètica, i de combatre l’escalfament global i, essent les ciutats i municipis, els responsables de la meitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Atès que el comité de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les forces locals i regionals, i per tal es creà el Pacte de Batles “Compromesos amb l’energia sostenible local”.

Atès que el Pacte de Batles suposa dur a terme un programa d’acció destinat a la reducció efectiva del 20% de les emissions de CO2 al municipi de Capdepera, abans de l’any 2020.

Atès que el municipi de Capdepera, manifesta el seu compromís de dur a terme l’esmentat programa d’acció, el qual suposa una eina efectiva per aconseguir un municipi sostenible i respectuós amb el medi ambient, a més d’una evident millora de la qualitat de vida.

Atesos els fonaments de l’exposició de motius, és per la qual cosa la Regidora de Medi Ambient, na Maria Pilar Gasull Albons,

PROPOSA
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Capdepera, al Pacte de Batles, compromesos amb
l’energia sostenible local.
Per la qual cosa, el batle de Capdepera haurà de signar el formulari d’adhesió i remitirho
a l’entitat supramunicipal pertinent. Així com a executar les accions necessàries per a la
posada en marxa del programa d’acció per a la reducció de les emissions de Co2 al municipi de Capdepera.”
I per UNANIMITAT dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i disset els assistents, s’acorda:
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Capdepera, al Pacte de Batles, compromesos amb l’energia sostenible local.
SEGON.- Autoritzar el Sr. Batle per a la signatura del formulari d’adhesió i quanta documentació sigui precisa per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- Remetre el formulari d’adhesió a l’entitat supramunicipal pertinent.
QUART.- Executar les accions necessàries per a la posada en marxa del programa d’acció per a la reducció de les emissions de Co2.

   Per això el grup municipal del Partit Popular pensam que seria interessant poder afegir el nostre municipi a iniciatives modernes i serioses que ens posicionaria com un municipi sensible i interessat en apostar per la tecnologia moderna i la defensa del medi ambient.
   I també el que volem es que aquest acord no quedi com una mera declaració d’intencions i el que pretenem es la millora de la eficiència energètica. Per tant els membres del grup municipal popular presentem els següents

ACORDS:
   Recollint lo que diu el Real Decreto Legislativo 2/2004 al article 74.5, aprovar una modificació de la Ordenança Fiscal reguladora del Impost de Bens Immobles a on es contempli una bonificació de fins un 50% de la quota integra del impost per els bens immobles en els quals s’hagin instal•lats sistemes per el aprofitament tèrmic o elèctric de la energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que las instal•lacions per la producció incloguin de la corresponent homologació per l’Administració corresponent.

Capdepera, 4 de setembre de 2012
Joan Ferrer Flaquer