Mateu Melis Tous proposa la adequació de un “carril bici” i un passeig per a vianants que vagi des de la rotonda dels Quatre Cantons fins al camí de Son Barbassa.

 

 

Exposició de motius: 

La carretera que uneix la rotonda dels Quatre Cantons fins a la urbanització de Cala Mesquida ha adquirit els darrers temps molta afluència de trànsit a causa, principalment, dell complex hoteler de la zona, amb el continu tragí de vehicles de grans dimensions (autobusos), així com també per l’increment de vivendes unifamiliars tant a la urbanització com a la zona rústica.

 

Molts de residents i turistes aprofiten per anar al nucli urbà de Capdepera a peu o en bicicleta i, per les característiques de la via, es fa molt perillós, sobretot de nit, ja que la visibilitat a molts d’indrets és escassa o nul·la. A més, hi ha un tram que discorre aferrat al torrent, sense cap tipus de protecció, que fa que sigui especialment elevat el risc d’accidentabilitat.

L’Ajuntament de Capdepera va sol·licitar l’any 2005, al Consell Insular de Mallorca, la inclusió a la ruta de pedra en sec de l'anomenat “Camí de ses Costellades”, partint del començament del camí de Son Barbassa fins a la finca de Sa Duaia. En les diverses converses amb els tècnics del CIM, la voluntat era fer arribar el començament fins al nucli urbà, ja que suposaria que fos més fàcil l’accés i el coneixement de la ruta per part de la ciutadania.

Malgrat que l'esmentada carretera sigui de titularitat municipal, i pels motius expressats: Proposam l’acord següent: 

1.- Sol·licitar al CIM, previ els informes, projectes i estudis pertinents,  l'adequació d'un “carril bici” i un passeig per a vianants que vagi des de la rotonda dels Quatre Cantons fins al camí de Son Barbassa.

2.- Que l’Ajuntament de Capdepera, amb la ajuda d'altres institucions supramunicipals, si és necessari, arregli l'esmentada via per tal de reduir la seva perillosidad, sobretot al voltant del torrent i a les zones d’escassa visibilitat.

 

3.- Que la present moció es debati en el proper ple ordinari.