EL PLE DELS PRESSUPOSTS!

DATA: DIMARTS, dia 13/MAIG/2008

HORA: 12H.

LLOC: Salò d'Actes de la Casa Consistorial

 

                  ORDRE DEL DIA

 

I- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (23/04/08)

II- PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL I PLA DE SANEJAMENT ECONÒMIC FINANCER DE L'ANY 2008.

III- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

IV- APROVACIÓ PRÈSTEC FOMIT.

V. APROVACIÓ CANVI TITULAR CONTRACTE RECOLLIDA DE FEMS.