En contestació a les critiques rebudes per part del PP i Es Grup i la seva demanda a batlia de destituir a la regidora Virginia Urdangarin per incumplir les seves funcions com a regidora de l’equip de govern
exposem que: 


El treball desenvolupat per aquesta regidora en deu mesos de gestió es totalment demostrable i tangible a cada una de les àrees que gestiona i per això s’exposen a continuació qualcunes de les seves accions més importants i en les que ha invertit més temps.

Des de l’àrea de personal s’han dut a terme les següents actuacions:

Revisió de tots els expedients de personal, trobant errades molt importants: personal que cobrava de l’ajuntament sense venir a la feina i sense estar de baixa.
Reorganització dels departaments i del personal d’aquests per tal de fer més funcional i accessible aquesta administració (actuació que encara no ha conclós): Canvis a recepció, secretaria, comptabilitat, creació del departament de personal, medi ambient… i canvis de personal.
Revisió de les funcions de cada treballador, procés que s’està fent des de fa mesos per aconseguir un repart mes equitatiu de les tasques.
S’ha cercat i dut a terme un assessorament tècnic per part de la Conselleria d’interior per tramitar els expedients disciplinaris oberts a personal de la policia i dur a terme les accions de suspensió de Quatre agents.
Per primer cop es duu un seguiment de les vacances, assumptes propis, recuperació d’hores… del personal municipal per tal de que compleixi amb les seves obligacions. Be sap el sr. Ferrer quina era la tònica habitual de part del personal d’aquesta administració.
Gestió de la compra i dotació del mobiliari necessari a cada departament.
Com a departament de personal es la primera vegada que s’està duent un control de les hores extres del personal, sobretot de la policia col·lectiu del qual s’han hagut de revisar els cobros per aquest concepte des de gener del ’06 fins a la data (com no trobant moltes errades)
Es duu un control de les hores sindicals
S’ha revisat tota la valoració i s’està modificant.
S’han fet tres reunions amb els representants dels treballadors I s’ha cercat assessorament jurídic per a la negociació.
S’està gestionant la creació d’un borsí oficial de personal per cobrir les IT de les diferents categories professionals.
 

Des de l’àrea de serveis socials, dona, immigració i atenció a la infància.


S’ha organitzat la celebració del dia mundial del nin i de la dona amb la realització de diferents activitats
S’han mantingut nombroses reunions amb la conselleria per aconseguir el programa alter (que no només s’ha concedit si no que està en ple funcionament). (s’ha posat en marxa i la regidora en persona s’ha dedicat a cercar les empreses més adients)
Augment de les activitats d’escola viva en coordinació amb joventut.
Recerca de finançament per a la construcció d’una nova escoleta infantil a Capdepera, recerca de la ubicació i posada en marxa de la redacció del projecte. Únicament estam a l’espera de que surti la subvenció.
S’ha dotat del material Basic a l’escoleta infantil de l’Escorxador que carexia de cunes, mantes, joguines, plats, tassons… I que es troba en una situació tercer mundista des de fa anys.
S’ha dut una gestió per aconseguir que el projecte pilot d’immigració de la conselleria sigui per Capdepera amb la contractació d’un mediador sociocultural.
S’ha arribat a un acord i s’està redactant un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Son Servera per contractar un psicòleg compartit. Reivindicació de centres escolars i famílies des de fa anys.
A cada urgència que hi ha hagut de serveis social i indigències la regidora s’ha personat (capvespres, nits i caps de setmana).
S’han realitzat varies reunions amb l’IBAVI per:
Negociar amb Gesa la posada de contadors i l’obertura de les VPOs quant antes i Començar les VPOs de l’hostal vaquer. Ara mateix s’estan elaborant les bases per adjudicar-les.


S’estan revisant els certificats de mobilitat reduïda atorgats a Capdepera per part de la Conselleria.
S’està duent, des de principis de legislatura, un control setmanal de les concessionàries de les escoletes infantils. Per garantir que s’ofereix un Servei de qualitat i que disposen del personal necessari.
S’ha tramitat la llicencia d’instal·lació i d’activitat de l’escoleta Eriçons que se va obrir sense cap tipus d’autorització. A més a més s’han hagut de subsanar totes les deficiències que presentava l’edifici (nou i recentment inagurat per el PP).
Regulació de les places de totes les dues escoletes davant la conselleria per poder optar ja aquest any a la subvenció de 3000 euros per el manteniment de cada plaça creada.
S’han mantingut reunions amb diferents entitats per a la posada en marxa del pla d’igualtat i d’un protocol per a la violència de gènere.
 

TOTES AQUESTES TASQUES S’ESTAN DUENT A TERME SENSE QUE LES TREBALLADORES SOCIALS DEIXIN DE BANDA LA SEVA ACTIVITAT DIARIA (repartiment d’aliments, visites a domicilis, atenció al públic, tramitació d’ajudes socials, tercera edat,...) EL QUE DEMOSTRA LA GRAN IMPLICACIÓ I FEINA DE LA REGIDORA.


No s’ha d’oblidar que tot això se compagina amb les hores d’assistència a les reunions de pacte per gestionar l’activitat municipal, la assistència als actes públics, l’atenció al ciutadà i les diferents CI i temes puntuals que es duen a terme per comissions de regidors.
 
 

Cal aclarir també que la seva activitat de regidora sense dedicació exclusiva no es incompatible amb la seva feina a jornada completa (puntual de tres mesos) a l’agencia tributària, segons la llei 53/1984 de incompatibilitat del personal al Servei de les administracions públiques, tal i com especifica a l’article 5:

Artículo Cinco.

1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse reciprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.

Creiem que amb aquesta successió d’activitats realitzades que hem descrit queda clar que la regidora Virginia no ha fet en cap moment deixadesa de funcions, més bé el que ha realitzat es un excés d’hores de treball. Per tant justificar que durant aquests mesos de treball a l’agència tributaria està realitzant 36 hores de feina setmanals a l’ajuntament està fora de lloc totalment. Ara mateix possiblement la seva jornada sigui d’unes 30 hores però es pot justificar, i de sobres, que la Sra. Urdangarin ha dedicat durant aquests 9 mesos una mitja de 50 hores setmanals a l’exercici del seu càrrec i que no ha gaudit del període vacacional corresponent. De totes maneres els regidors no han fixat (fichado) mai quan entren i quan surten de la seva feina i ni ho fem ara, però el sou es justifica en feina i la feina està justificada sobradament.


No podem dir el mateix dels partits que han presentat aquesta moció per desacreditar a la regidora d’EU- Verds, ja que durant els quatre anys de mandat no pogueren demostrar la feina que feren incomplint més del 90% del seu programa electoral.


Cal recordar que el regidor d’interior anterior va cobrant un sou amb un 70% de dedicació i va estar més d’un any i mig desaparegut i incomplint les seves funcions.


Cal recordar que era impossible trobar a cap polític abans de les 9 hores i després de les 14h.

Cal recordar que el regidor d’urbanisme venia únicament 3 hores diàries i mai el vérem assistir a cap acte públic.


Cal recordar que l’ajuntament estava tancat totes les tardes i que ara es habitual trobar als regidors treballant i a disposició del municipi inclús el capvespre.


Cal recordar la dificultat de qualsevol ciutadà per trobar al responsable polític de l’àrea i rebre una resposta. 


Està molt  clar que la acusació d’aquests dos partits (PP-Es Grup) careix de credibilitat després de la deixadesa de funcions i inoperància de l’equip de govern que ells representaven i que ha estat al front del nostre municipi els darrers quatre anys.  
 

Image
Maria Orts.