Tema urbanístic cavalls


Fa mesos que anam darrere que l'Ajuntament de Capdepera es digni a com a mínim complir la seva obligació legal d'informar-nos sobre la situació urbanística del que passa a la parcel·la ocupada pel "ranxo" situat a l'entrada de Cala Rajada (davant l'entrada del camí asfaltat de Cala Agulla).


Lamentam que un dels pocs ajuntaments governats (suposadament? ) per l'esquerra es comporti d'aquesta manera tan irresponsable i poc transparent. Vos adjuntam els dos escrits remesos, per si trobau que el tema mereix ser informat a la revista.
Per cert, enhorabona pel vostre esforç.

GOBNota de redacció: Comprenem la vostra situació ja que nosatres ens trobam en una situació semblant. Llavors volen aprovar reglaments de participació ciutadana o fomentar la participació i el seu comportament sols fa que la gent s'allunyi i desconfii dels polítics que governen.

Adjuntam la primera carta de data 18 d'agost de 2011.


MAGDALENA RIBES JAUME, major d'edat, amb DNI núm. .................. , actuant en nom i representació del la Secció de Mallorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del Govern amb el núm. 241, secció 2ona, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de juny de 1985, amb domicili al carrer Manuel Sanchis Guarner, 10, de 07004-Palma.

Exposa
Que just abans d’arribar a Cala Rajada des de Capdepera per la carretera dels Horts (o de can Patilla), aproximadament a les coordenades 31N 538892 4396137 (ETRS89) es troben unes instal·lacions hípiques on s’ofereixen serveis turístics de lloguer i excursió a cavall.
La part principal de les instal·lacions (quadres i atenció als clients) s’ubica sobre les parcel·les 135, 136, 137 i 138 del polígon 010 de Capdepera, en Àrea Territorial d’Harmonització (ATH) i Àrea de Prevenció de Riscos (APR) per incendis, segons el Pla Territorial aprovat el 13/12/2004 pel Consell de Mallorca.
D’altra banda, a les parcel·les 151 i 164 del polígon 010 s’ubica un espai utilitzat com a pista d’entrenament, en una zona amb la qualificació d’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), Lloc d’Interès Comunitari (LIC), Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Àrea de Prevenció de Riscos (APR) d’incendis.
Els itineraris a cavall discorren fonamentalment dins l’ANEI de Cala Agulla-Cala Mesquida (polígons 005 i 010 de Capdepera), utilitzant una xarxa de camins i caminois.
En la nostra opinió, aquesta activitat genera diferents impactes ambientals que fins aleshores no s’han intentat abordar convenientment. Per una banda ens trobam amb unes instal·lacions que ocupen un sol rústic amb cobertura forestal natural (qualificat com a APR per incendis) i que al llarg dels anys han anat creixent, reduint la massa forestal de la zona (molt evident comparant amb fotografia aèria de l’any 2001, SITIBSA) i fins i tot incrementant la superfície edificada en els darrers anys (s’observen noves construccions comparant amb la fotografia aèria de l’any 2006, SITIBSA). D’altra banda, l’activitat de passeig a cavall que es du a terme sobre la veinada zona natural causa un impacte considerable als camins més utilitzats (degradació i erosió) i a causa del trànsit dispers es contribueix també a generar una important disgregació de la massa forestal (perjudicant visiblement l’important savinar de la zona).

Davant això, sol·licitam:
1. Ens sigui remesa informació sobre la situació legal de les diferents construccions ubicades a les parcel·les 135, 136, 137 i 138 del polígon 010 de Capdepera.
2. Ens sigui remesa informació sobre la situació legal de l’activitat que es du a terme a les citades instal·lacions, tant pel que fa a l’activitat realitzada sobre l’ATH (quadres i altres serveis) com sobre la realitzada dins l’ANEI (pista d’entrenament).
3. S’impulsi la regulació d’aquesta activitat dins l’ANEI, LIC i ZEPA per tal de minvar el seu impacte, determinant els itineraris a utilitzar i les mesures de restauració i manteniment de camins que siguin adients. Paral·lelament, cal abordar de forma global la mobilitat dins tot l’espai natural de Cala Agulla-Cala Mesquida, ordenant igualment el trànsit de persones i vehicles.
4. S’insti la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a enllestir en nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant i incorporar aquesta zona dins l’àmbit del Parc Natural, per tal de poder disposar d’un instrument normatiu i de

i de gestió que faciliti l’ordenació d’aquests i altres usos i la conservació d’aquest espai natural.

Magdalena Ribes Jaume
Presidenta del GOB-Mallorca