Expedient núm.: PLN/2021/3
Òrgan col·legiat: El Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria:  Ordinària
Data i hora 8 / d’abril / 2021 a les 9:30
Lloc CENTRE CAP VERMELL
No admet participació a distància


 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 04/02/2021
2. Expedient 1796/2021. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FACTURES F2021/34 AMB OMISSIO DE FISCALITZACIÓ PREVIA
3. Expedient 2008/2021. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FACTURES F2021/38 AMB OMISSIO DE FISCALITZACIÓ PREVIA
4. Expedient 2092/2021. Proposta de Despesa. RELACIÓ DE FACTURES F/2021/39 AMB OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA
5. Expedient 2035/2021. MODIFICACIÓ DE PLANTILLA Y DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI
6. Expedient 2037/2021. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. SUBVENCIONS NOMINATIVES
7. Expedient 2702/2020. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACTIVITAT D’AMENITZACIÓ MUSICAL I AUTORITZACIÓ MUNICIPAL COMPLEMENTÀRIA
8. Expedient 4023/2020. PROPOSTA D'ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE CIRCULACIÓ DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL, EN LES VIES DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA
9. Expedient 1915/2021. RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TM DE CAPDEPERA
10.Expedient 404/2021. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE PROCEDIMENT I NORMES D'US PER SOL·LICITAR LA SALA MUNICIPAL DEL CENTRE MELIS CURSACH
11.URGÈNCIA: Expedient 777/2021. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS AIXÍ COM A LA PLATAFORMA PINBAL
12.Expedient 2550/2019. MODIFICACIÓ DE REPRESENTANT AL FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT
13.Expedient 2021/2021.RENUNCIA REGIDOR FRANCISCO MANUEL MARTINEZ GONZÁLEZ
14.Expedient 2093/2021. MANIFEST PER LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON A LES ILLES BALEARS AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
15.Expedient 1552/2021. MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA CONTRA EL TANCAMENT DE SUCURSALS BANCARIES
16.Expedient 2042/2021. MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA. COMMEMORACIÓ DELS VALORS DE LA SEGONA REPUBLICA I RECONEIXEMENT DE LES PERSONES REPRESALIADES, MÉS PER CAPDEPERA

B) Activitat de control

17.Decrets i Resolucions (llibre oficial)
18.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes