SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
DATA: DIJOUS, dia 9/ABRIL/ 2015
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 02.03.15.

II.- EXP. NÚM. 7URB/2014: MODIFICACIÓ 3/2013 NN.SS EN RELACIÓ A LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-6 COSTA CANYAMEL.

III.- EXP. NÚM. 2TIC/2015: ORDENANÇA REGULADORA SEU ELECTRÒNICA.

IV.- EXP.NÚM. 62AG/2013: ESTUDI DE VALORACIÓ I CATALOGACIÓ DELS LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: ANULACIÓ CONCEPTES RETRIBUTIUS

I AIXECAMENT SUSPENSIÓ CATÀLEG LLOCS DE FEINA.

V.- EXP.INTER NÚM. 3/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT.

VI.- EXP. INTER NÚM. 5/2015: MARC PRESSUPOSTARI 2016/2018.

VII.- EXP. INTER NÚM. 6/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT CRÈDIT.

VIII.- DECRETS I RESOLUCIONS

IX.- PRECS I PREGUNTES


Capdepera, 7 d’abril de 2015.

El Batle,
Rafel Fenández Mallol