Es transfereixen 140.000 euros del pressupost de l'abocador a altres partides, entre les quals un marcador electrònic per al camp de futbol

Diguem, abans de començar, que es donaren les absències de Carme Riera (continua de baixa) i de Mateu Melis, qui excusà la seva assistència. Aquesta va ser molt comentada. I ara anem als punts de l'ordre del dia, després de l'aprovació de l'acta de la sessió precedent.

 

EXP. NÚM. 7URB/2014: MODIFICACIÓ 3/2013 NN.SS EN RELACIÓ A LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-6 COSTA CANYAMEL.

- Si no ho vam entendre malament, aquesta modificació vendria exigida, de cara a la dotació de serveis a aquella zona, per la necessitat d'aportar un solar on ubicar elements necessaris per a la xarxa elèctrica. El PP va demanar que el punt quedàs damunt la taula, però la seva petició no va ser atesa. El punt s'aprovà amb els 8 vots de l'equip de govern. El PP hi votà en contra i MËS es va abstenir.

EXP. NÚM. 2TIC/2015: ORDENANÇA REGULADORA SEU ELECTRÒNICA.

- De cara a regular la informació que dóna l'Ajuntament, des de la seva pàgina web, i fins i tot per tal de poder-hi realitzar tràmits administratius, s'aprovà l'ordenança referida al seu ús, per tots els assistents tret del PP, que s'hi va abstenir.

EXP.NÚM. 62AG/2013: ESTUDI DE VALORACIÓ I CATALOGACIÓ DELS LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: ANULACIÓ CONCEPTES RETRIBUTIUS I AIXECAMENT SUSPENSIÓ CATÀLEG LLOCS DE FEINA.

- Després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que anul·la els conceptes retributius del catàleg de llocs de feina de l'Ajuntament, després del recurs presentat per Delegació del Govern, ara l'Ajuntament acata aquesta sentència. Això no implica la catalogació mateixa, ja que els llocs de feina sí que queden reconeguts. La situació suposa tornar als conceptes retributius anteriors. L'equip de govern hi votà a favor i l'oposició s'hi va abstenir.

EXP.INTER NÚM. 3/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT.

- De la partida pressupostària assignada a tornar la subvenció rebuda per al segellament de l'abocador, s'agafen 30.000 euros per a obres a realitzar en el Centre Melis Cursach, i 82.000 per a l'electrificació del Castell. Hi votà a favor l'equip de govern, mentre que el PP ho feia en contra i MÉS s'abstenia.

EXP. INTER NÚM. 5/2015: MARC PRESSUPOSTARI 2016/2018.

- Resulta que, a petició del Ministeri d'Economia, els ajuntaments han de fer una previsió de l'evolució dels seus pressuposts en els propers anys. I això és el que s'ha fet també aquí. S'hi va abstenir, una vegada més, l'oposició, mentre l'equip de govern ho tirava endavant amb els seus vots.

EXP. INTER NÚM. 6/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT CRÈDIT.

- En aquest cas, i com en un punt anterior, s'agafen 30.000 euros del pressupost de l'abocador per a destinar-los a la instal·lació d'un marcador electrònic i a canviar les xarxes de darrere les porteries i a tapar la part posterior de la grada del camp de futbol. Aquí hi hagué crítiques de l'oposició, ja que sembla que no es tracta d'una exigència de l'Escolar ni de la Federació de Futbol, i per tant no s'acaba de veure la necessitat d'aquesta transferència de crèdit. Amb tot, el punt s'aprovà per l'equip de govern, el PP es va abstenir MÉS hi votà en contra.

--------

Una vegada discutits els punts de l'ordre del dia, l'equip de govern va proposar que, per via d'urgència, es discutís el plec de condicions per a l'adjudicació de la gestió del cementeri municipal. Això exigia un mínim de 9 vots a favor, però com que les dues absències esmentades més amunt reduïen l'equip de govern a només 8 regidors, no s'aprovà aquesta urgència i el tema quedà damunt la taula. L'oposició va al·legar, per a abstenir-se, que havien conegut la intenció de l'equip de govern, de dur a plenari aquest punt, només 24 hores abans, sense temps suficient per a estudiar-lo a fons.

PRECS I PREGUNTES

PP

  • Licitació del servei de salvament de les platges

  • Cèntim sanitari

  • Pèrgola de la parada de taxis de la plaça dels Pins

MÉS

  • La mateixa pèrgola (pins que s'hauran de tallar)

  • Reclamació a Coexa de la seva part de responsabilitat en el tema de l'abocador

  • Pàrquing de Cala Agulla (no obertura per Pasqua)

  • Pluvials dels carrer Major de Capdepera