SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIAEXP. NÚM: 80AG/12
DATA: DIJOUS, dia 7/JUNY/ 2012.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS: 03/05/12 15/05/12

II.- EXP. NÚM. 44AG/12: ORDENANÇA REGULADORA D’AMENITZACIÓ MUSICAL I AUTORITZACIÓ MUNICIPAL COMPLEMENTÀRIA.


III.- EXP. NÚM. 73AG/12: ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.

IV.- EXP. NÚM. 1 TIC/12: REGLAMENT WIFI EN ELS EDIFICIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT.

V.- DECRETS I RESOLUCIONS

VI.- PRECS I PREGUNTES

 
Capdepera, 5 de juny de 2012.


El Batle. 
Rafel Fernández Mallol.