L'ajuntament de Capdepera ha tingut la iniciativa d'encarregar un estudi del desenvolupament agrari del seu municipi per a l'aprofitament dels terrenys en desús i el posterior desenvolupament comercial. 

   Per això ha encarregat aquest estudi a l'empresa Cyr Consultors que esta elaborant el treball. Les persones amb les que compta la consultora Cyr són:
 
   Pedro Picó, enginyer tècnic agrícola s'ha encarregat de realitzar el treball de camp, de comprovar i actualitzar el cens agrícola per a l'objectiu de l'informe. El seu treball durant la segona quinzena d'agost ha consistit en:
- Explorar les diferents zones i l'activitat agrícola del municipi,
- Comprovar el cens actual del ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i altres censos del municipi.
 
   En aquest treball s'ha aprofundit sobre l'ús de 2.000 de les 5.000 hectàrees censades, que a priori, poden ser les susceptibles de poder tenir un canvi d'ús.
   També s'ha comprovat i valorat la situació de l'aigua procedent de l'embassament de Son Martí de 200.000m3 de capacitat, capaç de poder regar 217 hectàrees de 94 agricultors.
   S'ha realitzat un informe fotogràfic i entrevistat amb agricultors, ramaders i propietaris de les finques i s'està redactant un informe de l'estat d'aquestes, detallant el nivell i tipus d'activitat, els punts forts i les debilitats dels terrenys.
 
   Actualment es revisa i aprofundeix en aquest informe per l'economista Rafael Salgado. La intenció d'aquest projecte és veure les possibilitats d'explorar les vies per revitalitzar les existents i les mesures urgents a realitzar per no perdre el patrimoni dels ecosistemes i altres punts d'interès.
 
    Rafael Salgado, l'activitat professional l'ha desenvolupat en empreses d'alimentació i begudes i amb experiència en producció i comercialització d'olis d'oliva i vins, aquesta realitzant l'estudi econòmic per veure la viabilitat econòmica de la transformació dels diferents terrenys en els seus nous usos .
 
   "En l'estudi ens estem centrant en aprofitar l'aigua provinent de les depuradores per al seu ús agrícola. Per tant es preveuen resultats positius en el canvi d'ús dels terrenys, pel fet de poder convertir terrenys que tradicionalment eren de secà en regadiu "


 
   L'estudi econòmic se centrarà en mostrar els costos de producció dels productes que s'obtindrien dels terrenys als quals es va a suggerir que es canvi el seu ús. Sobre la base d'aquestes dades, i tenint en compte els preus de mercat de productes similars, es valorarà la viabilitat de les noves plantacions propostes.
   També s'estudiaran els costos de comercialització, i es faran unes recomanacions sobre la comercialització dels mateixos tant a nivell de la indústria d'hostaleria local, com per l'exportació d'aquests.
 
   El informar sobre les ajudes amb fons europeus que a través de subvencions es puguin aconseguir tant per a la transformació de terrenys com per a la posterior comercialització, serà part del contingut de l'estudi.
 
   El contingut de l'estudi s'està centrant sobretot en el cultiu de olivar en règim intensiu i en el cultiu de vinya per a fer vins de qualitat, en regadiu, segons ens han comentat Pere Picó i Rafael Salgado.
 
   El cultiu de l'oliverar en règim intensiu, i de vinyes, que han demostrat un excel·lent comportament en els sòls fonamentalment argilosos que hi ha en diverses zones del municipi, semblen ser un possible canvi d'ús viable. Millor, com majors siguin les explotacions, segons Cyr consultors.
 
   El fet que es pogués supervisar tant la plantació amb l'elecció de les plantes adequades, els terrenys, l'aigua, i més endavant la cura de les plantacions, (poda, tractament de malalties, collita en el moment òptim, i vigilància de la molturació en el cas de l'oli, i de l'elaboració en el cas del vi), faria que es pogués crear una marca de qualitat dels productes provinents de la zona que sens dubte, es podrien aprofitar per la indústria turística de la zona.
 
El consum d'aquests productes per la indústria hotelera, l'exportació dels mateixos, la creació de llocs de treball agrícoles, que ajudarien a emprar població desocupada fora de la temporada estiuenca, i la creació d'una marca de qualitat, serien objectius que es busquen amb aquest projecte.


----

Des de l'Ajuntament afegir que per dur a terme l'estudi S'HA rebut una subvenció de 3430 euros de la Conselleria de Turisme i Treball.

Mallorca, 3 setembre 2010