Els comptes de l'Ajuntament arriben als 14'6 milions d'euros

Image

 

Sí, ho heu llegit bé, els pressuposts que s’ha aprovat a finals d’agost són els del 2007. És a dir, els pressuposts d’un any al qual només li queden quatre mesos de vida.


I com així, vos demanareu. Si feis memòria, recordareu que durant l’anterior legislatura el govern PP-Es Grup estava en minoria i que els pressuposts s’aprovaven gràcies a l’abstenció del PSOE. Enguany, però, el PSOE hi va votar en contra i els pressuposts quedaren bloquejats. El passat dia 21 es varen dur a Ple els comptes municipals del nou equip de govern, però per un defecte de forma (l’expedient no es va posar a disposició dels grups de l’oposició en temps), varen haver de quedar damunt la taula i es va haver de convocar un nou Ple per a aquest dilluns dia 27. A petició d’Es Grup, la sessió no va tenir lloc el dematí, sinó a les 8 de l’horabaixa, amb dos punts per tractar (a més d’aprovar l’acta de la sessió anterior): Pressupost general 2007 i reconeixement extrajudicial de crèdits (factures).

Hem de dir, en primer lloc, que aquesta va ser una sessió en què predominaren les bones maneres, d’una i d’altra banda, cosa que, encara que n’hi hagi que puguin pensar el contrari, nosaltres sempre agraïm.

Image

Parlem de números:

- Els ingressos totals prevists són de 14.689.411’02 euros (traduït a pessetes, prop de 2.500 milions, que ja són doblers). D’aquests ingressos, el 97% són entrades corrents, i un 3% transferències de capital.

- En què es gastaran, aquests doblers? El 89 %, és a dir, 13.013.778’98 euros,  se’n va a despesa corrent (en aquest calaix de sastre posau-hi tot el que volgueu: manteniment, despeses de llum, aigua, telèfon, personal (policia, brigada, administració...)

- D’aquest gran capítol, a la vegada, la tallada grossa se l’enduu personal (36%), amb un total de 5.256.314’44 euros.

- I per invertir, què tenim? Un escàs 8% dels pressupost: 1.189.975’40 euros. Poca cosa, a simple vista. No es poden fer miracles i els doblers els reclamen la piscina coberta, millores a can Creu d’Inca, la instal•lació d’antenes per a una millor recepció de la televisió (amb la TDT inclosa)...

A l’exposició que va fer Sebastià Sureda, regidor d’Hisenda, en la presentació dels pressuposts, va dir que aquests eren per anar fent, per acabar l’exercici, per poder començar a pagar factures. Així mateix, va deixar clar que en aquests pressuposts no s’hi podien reflectir les directrius polítiques, la manera de gastar els doblers, del nou equip de govern, i que això es començarà a notar en comptes futurs. D’altra banda, va insistir als seus companys d’equip que fossin molt rigorosos en la despesa i que no oblidassin en cap moment que estan administrant els doblers de tots. Pel que fa al seu departament, va reconèixer que no estava al dia, que hi ha molta feina per fer i que ara mateix hi ha dificultats per saber en cada moment l’estat de la situació financera. En conseqüència, es va comprometre a millorar-ne la gestió.

Joan Ferrer, cap de l’oposició, va deixar clar que, bàsicament, aquests eren uns pressuposts de l’anterior equip de govern, amb lleugeres modificacions. Es va lamentar que no hi hagués una partida per al tancament de sa Gravera i es va demanar si amb la rebaixa que s’hi ha aplicat, la TDT es veurà bé. Va lamentar. Igualment, que haguessin desaparegut 10.000 euros de subvencions a les associacions de veïnats i que s’hagués suprimit la partida del camí vell del Far, una via molt necessària per enllaçar Capdepera i Cala Rajada, com a alternativa a l’autovia. Finalment, va dir que aquests pressuposts s’haguessin pogut aprovar fa quatre mesos, perquè al capdavall són els mateixos que ells confeccionaren. Per totes aquestes qüestions, va dir, s’abstendrien en la votació, perquè tot i estar d’acord amb les línies bàsiques dels pressuposts, hi havia aspectes respecte dels quals no podien votar afirmativament.

Image

Mateu Melis, d’Es Grup, es va manifestar en termes pareguts als del seu company d’oposició. Va agrair el canvi d’horari del ple i va insistir que aquests pressuposts s’haguessin pogut aprovar abans. Es va felicitar que s’hagués aconseguit una rebaixa en el pressupost de la recepció de la TDT. També va anunciar la seva abstenció a l’hora de votar.

Per tant, a l’hora de la votació no hi va haver sorpreses: els pressuposts s’aprovaren amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

El segon punt de l’ordre del dia, el reconeixement de crèdits volia dir, simplement, que hi ha al voltant de 550.000 euros en factures pendents de pagar. En aquest sentit, Joan Ferrer va al•legar que, en no haver-se aprovat els pressupost abans, això havia fermat de mans l’anterior equip de govern: no s’havien pogut fer transferències de crèdit i tenir al dia els pagaments. Amb tot, va defensar la bona salut financera de l’Ajuntament.

Des de l’equip de govern varen dir que aquests pagaments eren per a ells un punt prioritari, perquè per a moltes empreses significava una situació vital. Es tractava, varen dir, d’una qüestió de responsabilitat.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Posats en contacte amb el regidor d’Hisenda, ens va voler matisar que la desaparició dels pressuposts del condicionament del camí vell del Far no s’havia d’interpretar com un rebuig d’aquest projecte, sinó com una qüestió de prioritats. En aquests moments l’Ajuntament n’havia d’assumir el 100% del cost, mitjançant una operació d’endeutament financer. El 50% que hauria d’aportat el Consell de Mallorca es recuperaria en cinc terminis.
D’altra banda, Sebastià Sureda va admetre que la situació financera municipal era bona. A final d’any es preveu un endeutament bancari de 3.116.280’14 euros, la qual cosa constitueix una càrrega financera assumible, bastant per davall dels màxims autoritzats.