El pàrquing actual de Cala Agulla sembla que té els dies comptats. No se sap quan però tard o d'hora s’haurà de clausurar. Actualment es troba en una zona afectada per Xarxa Natura (una figura de protecció europea) i en un futur proper estarà afectat per l'ampliació del parc de Llevant del Parc Natural del Llevant.

En concret el  PORN fa una menció específica que bàsicament és donar-se dos anys (des de la seva aprovació)  per trobar una alternativa. Davant aquestes perspectives els partits polítics participants a la Comissió  d’Assumptes Plenaris (prèvia al ple de dia 4 d'agost) van consensuar una opció, concretament una ubicació, alternativa a l'actual.

 “ Disposició transitòria primera
Restauració dels sistemes dunars

1. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha de promoure la restauració ambiental d'aquells sistemes dunars en què hi hagi construccions, infraestructures o equipaments que impedeixin la seva recuperació o manteniment en un estat de conservació favorable. 

En particular, l'aparcament de Cala Agulla ha de ser objecte de restauració ambiental i restitució de la realitat física per part del propietari. Subsidiàriament, la Conselleria de Medi Ambient i Territori o les administracions municipal o insular poden executar la restitució a costa de la persona titular, transcorreguts dos anys sense que aquesta hagi tingut lloc

2. Les edificacions situades damunt els sistemes dunars que tenguin títol habilitant en matèria de costes en el moment d’entrar en vigor aquest PORN passaran a ser un ús prohibit un cop esgotada la vigència d’aquell.”

Així entre les finques proposades se optà per designar  la  parcel·la 84 del polígon 9, qualificat com a rústic general, tenint present els informes dels tècnics, com a més adient per a dedicar-la al futur pàrquing de Cala Agulla.

L'aprovació se va produir en el darrer ple municipal ( 4 d’agost de 2022) amb una sèrie de condicionants:

  • Les estructures hauran de ser de fusta i desmuntables.
  • L'electricitat es proveirà a través de plaques solars.
  • La circulació de vehicles tindrà una via d’entrada i altra de sortida.
  • Es preservarà la zona de pinar i se sembraran arbres
  • Tindrà una capacitat màxima de 450 cotxes. 

S'assenyala també que l'esmentada parcel·la disposa d'una construcció  que podria adequar-se pels serveis del pàrquing.
 

En el PORN de l'ampliació del Parc de Llevant que inclouria Cala Agulla i el seu entorn, la zona ocupada per l'actual pàrquing es considerada com a part del sistema dunar pels tècnics, malgrat hagi estat conreada des de fa més de quaranta anys. Per tant està previst que se recuperi per com a part de les accions que s'han de prendre per millorar la situació de la platja de Cala Agulla, que pateix una degradació del seu sistema dunar, lent però progressiu.

A Cala Agulla també fa una menció especial per la regulació dels xibius (“xiringuitos” de platja), Aquest és l’annex específic:

“Annex 2

Condicions dels xibius a les platges de Cala Agulla i de Cala Mesquida 
Aquest annex estableix les condicions que han de complir els xibius a què es refereix l’article 37 d’aquest PORN:

1) Han de ser desmuntables, sense terrasses, i amb una superfície màxima de 20 m2.

2) El mòdul del xibiu ha d’anar col·locat conjuntament amb el mòdul dels banys, de 2,5 m2 com a màxim.

3) L’alçada total màxima ha de ser de 3,5 m.

4) La instal·lació i el funcionament són entre l’1 de maig i el 31 d’octubre de cada any, ambdós inclosos.

5) El material de construcció ha de ser de fusta de color clar, seguint criteris d’integració paisatgística.

6) L’horari de servei és de les 8:00 h a les 20:00 h.

7) La col·locació d’altaveus, tant d’interior com en l’exterior del xibiu, està prohibida.

8) No es permet la construcció d’obres de fàbrica i d’altres elements fixos.

9) Fora del xibiu no hi pot haver cap tipus d’emmagatzematge de residus, excepte els autoritzats pel Parc Natural.

10) El subministrament i el sanejament d'aigua s'ha de fer utilitzant dipòsits estancs.

11) El subministrament d’energia ha de ser, necessàriament, bé amb energies renovables o bé mitjançant connexió a la xarxa elèctrica.”